Αλλαγή επωνυμίας / Διακριτικού τίτλου της «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20.09.2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και του  διακριτικού τίτλου «HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.». 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. 2709611ΑΠ/23.09.2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της 29/09/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Επιτροπής, ορίζεται ότι από τις 4/10/2022, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»  και ο διακριτικός τίτλος σε  «HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.». 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210 6302978-982, κα Καλλίτση)..