Υποβολή βελτιωμένων προσφορών για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με βάση το εκδηλωμένο επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης να βελτιώσουν τις αρχικές προσφορές τους στις περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου και, ως εκ τούτου, υπέβαλλαν βελτιωμένες προσφορές και για τις δύο περιοχές.  Όλες οι προσφορές μας βασίζονται πάντοτε στην εμπειρία μας από παλαιότερες έρευνες που έχουμε κάνει στη Δ. Ελλάδα, είναι ορθολογικές και απολύτως συμβατές με τη διεθνή πρακτική στην έρευνα πετρελαίου και, φυσικά, πληρούν αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε την ανακοίνωση από την Επιτροπή της αιτιολογημένης βαθμολόγησης, αξιολόγησης και κατάταξης των προσφορών, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και όπως μας έχει διευκρινίσει προφορικά σε πρόσφατη συνάντηση η Επιτροπή, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να καταθέσουμε στη συνέχεια τις τελικές μας προσφορές.