Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Από αριστερά, ο Δ/ντής Έρευνας και Παραγωγής Υ/Α - ΕΛΠΕ UPSTREAM κ. Γιώργος Ζαφειρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά καθηγητής Παντελής Παντελίδης, ο Διευθυντής του ΠΜΣ στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιά καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης, ο Πρόεδρος των ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μηχανική Πετρελαίου» του Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης και δίπλα του ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο μεγαλύτερος ενεργειακός Όμιλος στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, επενδύει με συνέπεια στην εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία, μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκαν την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 από τη Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δύο σημαντικές συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας και τριετούς διάρκειας, με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η συμβολή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα εξειδικευμένα αυτά μεταπτυχιακά προγράμματα συνίσταται στη στήριξη και απονομή σημαντικού αριθμού υποτροφιών (συνολικά 25) και αποσκοπεί στη διεύρυνση της επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στον Όμιλο και το επιστημονικό δυναμικό των Προγραμμάτων, με συνέργειες σε όλους τους τομείς της στρατηγικής, του δικαίου και των οικονομικών της ενέργειας, καθώς και στον τομέα του εντοπισμού, της παραγωγής και εκμετάλλευσης πετρελαίου.  

Η έρευνα και διδασκαλία στα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα θα γίνεται στην Αγγλική, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που θα περιλαμβάνουν σεμιναριακές συνεδρίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ερευνητικές εργασίες συνδεδεμένες με την αγορά της Ενέργειας και τη βιομηχανία του πετρελαίου και διδασκαλία στο πεδίο και στους χώρους λήψης των αποφάσεων, εντός και εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Η επιλογή των φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η φοίτηση και η οργάνωση της έρευνας και διδασκαλίας, θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

Κατά τη τελετή υπογραφής της συμφωνίας παρέστησαν, από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο Αντιπρύτανης καθηγητής Παντελής Παντελίδης και ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού στην Ενέργεια καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης και από το Πολυτεχνείο Κρήτης ο Πρύτανης καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης και ο Διευθυντής τού Μεταπτυχιακού στη Μηχανική Πετρελαίου καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης. Όπως επεσήμαναν όλοι, σε κοινή τους δήλωση, «στόχος και κοινό όραμα είναι η συγκεκριμένη συνεργασία να οδηγήσει σε ένα forum έρευνας και καινοτομίας, που θα αποτελεί δεξαμενή ιδεών και φυτώριο στελεχών τα οποία θα κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, σε διεθνείς οργανισμούς, σε Ανεξάρτητες Αρχές και εν γένει σε κρίσιμους τομείς λήψης αποφάσεων στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και θα εμπλουτίσουν με νέες ιδέες τον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.» 

Πιο αναλυτικά:

•    Με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ενέργεια – Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας για την οργάνωση και λειτουργία του αγγλόφωνου τμήματος στην Ενέργεια, με τίτλο “MSc in Energy Strategy, Law & Economics”. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστηρίζει ως υποτρόφους του Προγράμματος δεκαπέντε (15) φοιτητές, εκ των οποίων έως δέκα (10) θα προέρχονται από τις χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και πέντε (5) από την ελληνική επικράτεια.
Αντικείμενο του Προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού υπόβαθρου σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υποθέσεων, στον τρόπο που ο τομέας της Ενέργειας εντάσσεται στις στρατηγικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, στις κρατικές πολιτικές ενέργειας ενταγμένες σε διμερείς, πολυμερείς και ευρωπαϊκές πολιτικές, στα νομικά και θεσμικά ζητήματα δικτύων και μεταφορών ενεργειακών πόρων και πηγών ενέργειας, υπαρχόντων ή νέων. Το περιεχόμενο και η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού διαμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που γεννά η κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση του ενεργειακού επιχειρείν, όπου στρατηγική, δίκαιο, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη κατάρτιση και προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν και θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού/ ρυθμιστικού πλαισίου και της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής. 
Παράλληλα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει, μέσω της στενής συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον Όμιλο ΕΛΠΕ, στην αξιοποίηση και διάδοση των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας στα πεδία χάραξης των ενεργειακών πολιτικών, των συναρτημένων με αυτά διεθνών υποθέσεων και της στρατηγικής και αποφάσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο.

•    Η υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανικής Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Master of Science in Petroleum Engineering), αφορά σε επιχορήγηση, σε ετήσια βάση, δέκα (10) φοιτητών οι οποίοι θα προέρχονται από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Ελλάδα, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓΔΜ). Στόχος του Προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού υποβάθρου της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της πρακτικής εφαρμογής του στα αντικείμενα της Μηχανικής Πετρελαίου. 
Κύριοι άξονες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας με προσέλκυση περισσότερων φοιτητών από το εξωτερικό, η ενίσχυση της διασύνδεσης με τη βιομηχανία πετρελαίου μέσω της προσέλκυσης περισσότερων εξειδικευμένων επιστημόνων από εταιρείες του κλάδου και από ακαδημαϊκά ιδρύματα, η εκπόνηση εργασιών σε αντικείμενα σχετικά με τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ στον τομέα εντοπισμού και παραγωγής πετρελαίου, καθώς και η αξιοποίηση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής και τεχνογνωσίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα αξιοποιηθεί ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με άλλα Πανεπιστήμια της χώρας που αναπτύσσουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές-ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη ενός ισχυρού μεταπτυχιακού κέντρου σπουδών στην επιστημονική περιοχή του πετρελαίου, με τη δημιουργία δύο κατευθύνσεων εξειδίκευσης: μια κατεύθυνση γεω-επιστημών με κύρια εξειδίκευση στη Γεωλογία, Γεωφυσική και Γεωχημεία του πετρελαίου και την εφαρμογή τους στην έρευνα και εντοπισμό κοιτασμάτων, καθώς και μια δεύτερη εξειδίκευση στην Μηχανική Ταμιευτήρων και τη Μηχανική Παραγωγής. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη της υφιστάμενης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, με προοπτική τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου και για στελέχη εταιρειών πετρελαίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθηγητής Ευστάθιος Τσοτσορός με τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια του Τμήματος Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη.

 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης με τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητή Βασίλειο Διγαλάκη.