Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ στον ΣΜΕΧΑ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Πάνος Καβουλάκος και στελέχη της εταιρίας παρουσίασαν χθες 5/5/05 τις προοπτικές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στο Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) στο πλαίσιο πληροφόρησης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο κ. Καβουλάκος έδωσε αρχικά τη συνοπτική εικόνα του Ομίλου και ακολούθως ανέλυσε διεξοδικά τους κύριους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες καθώς και τα κύρια οικονομικά στοιχεία.

Ο Δνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος της εταιρίας την επόμενη πενταετία είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού - σε διεθνές επίπεδο - ενεργειακού ομίλου, με ηγετική θέση στη Ν.Α Ευρώπη μέσω ενός χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αξία σημαντικά υψηλότερη από τη σημερινή.

Ακολούθως ανέπτυξε τους τομείς στους οποίους δίνει έμφαση ο Όμιλος:
  • Τεχνολογική Αναβάθμιση των Διυλιστηρίων στην Ελλάδα
  • Βελτίωση Απόδοσης του Δικτύου Λιανικής στην Ελλάδα
  • Βελτίωση απόδοσης των διεθνών δραστηριοτήτων
  • Αύξηση Συμμετοχής στην Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων
  • Συμμετοχή στη Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Απόδοσης
Αναφορικά με τον τομέα του Φυσικού Αερίου, αναμένεται η πολιτεία να ολοκληρώσει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο ώστε να αναπτύξει η εταιρία τη στρατηγική της.

Ο κ. Καβουλάκος κατέληξε τονίζοντας ότι μέχρι το 2009 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύει να διπλασιάσει τα λειτουργικά κέρδη στα 500 - 600 εκατομμύρια ευρώ και να βελτιώσει την απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων σε επίπεδα άνω του 10 %.