Παράνομες σεισμικές έρευνες στο Θρακικό Πέλαγος

Στις 3-7-2015 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση, σε βάρος της εταιρείας  Energean Oil & Gas SA, προσωρινής διαταγής της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απαγορεύθηκε στην εν λόγω εταιρεία η συνέχιση των παράνομων ερευνών εντός της ερευνητικής περιοχής του Θρακικού Πελάγους. Στην εν λόγω περιοχή αποκλειστικά δικαιώματα έχουν οι  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και η Calfrac Well Services.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εξαναγκάσθηκε σε δικαστικές ενέργειες κατά της εταιρείας  Energean Oil & Gas SA όταν η τελευταία, άνευ συναινέσεως του παραχωρησιούχου και άνευ αδείας από τις αρμόδιες Αρχές για τη διεκπεραίωση εργασιών αναζήτησης και έρευνας υδρογονανθράκων σε περιοχές εκτός της παραχώρησής της,  σε παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου,  προέβη παρανόμως σε εργασίες απόκτησης στοιχείων  με την εκτέλεση σεισμικών εργασιών 3D στην ερευνητική περιοχή του Θρακικού Πελάγους.

Οι ενέργειες της Energean Oil & Gas SA αντίκεινται σαφώς στη διεθνή πρακτική, η οποία επιβάλει την κατάρτιση, εκ των προτέρων, συμφωνίας μεταξύ των παραχωρησιούχων περιοχών στις οποίες διαθέτουν αποκλειστικά δικαιώματα και τρίτων, που επιθυμούν να διεξάγουν στις περιοχές αυτές εργασίες, με όρους αμοιβαία αποδεκτούς. Η Energean Oil & Gas SA, σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική που επικαλείται, ουδέποτε υπέβαλε σοβαρή, δεσμευτική και έγκαιρη πρόταση για την κατάρτιση σχετικής εμπορικής συμφωνίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  θα συνεχίσει τις δικαστικές ενέργειες  προς ανάκτηση των παρανόμως αποκτηθέντων στοιχείων και την αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής της βλάβης.