Οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου/Έτους 2018: Δηλώσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσοτσορού και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σιάμισιη

Δήλωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιου Τσοτσορού:

«Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου ΕΛΠΕ διατηρήθηκε και το 2018 παρά τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποχώρηση ενδεικτικών περιθωρίων, η ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του 2017, η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού το Δ’ Τρίμηνο και η συνακόλουθη μείωση αξίας αποθεμάτων, αλλά και οι αυξημένες τιμές ρύπων CO2.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €730 εκατ., διαμορφώνοντας τον μέσο όρο της 4ετίας 2015-2018 στα €763 εκατ. έναντι €350 εκατ. της περιόδου 2011-2014. Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη διατηρήθηκαν, επίσης, στο υψηλό επίπεδο των €296 εκατ., διαμορφώνοντας αντίστοιχα τον μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων χρόνων στα €300 εκατ., έναντι €63 εκατ. της προηγούμενης τετραετίας.

Η επίτευξη των ανωτέρω θετικών αποτελεσμάτων βασίσθηκε, σε μεγάλο βαθμό, στις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις των διυλιστηρίων που επέτυχαν υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων, ρεκόρ παραγωγής 15,5 εκατ. τόνων και εξαγωγών 9,4 εκατ. τόνων, αλλά και ιστορικό υψηλό της τελευταίας δεκαετίας σε όγκους πωλήσεων, που ανήλθαν συνολικά σε 16,5 εκατ. τόνους.

Παράλληλα, το 2018 συνεχίστηκε η περαιτέρω εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής και η βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά €1.635 εκατ., ή ποσοστιαία κατά 26% έναντι του 2015. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.500 εκατ., ενώ ο συντελεστής μόχλευσης στο 38%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών.

Επετεύχθη, επίσης, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους που περιορίστηκε στα €146 εκατ. σημειώνοντας συνολική μείωση κατά 32% έναντι του 2014. Η σημαντική αύξηση των  λειτουργικών ταμειακών ροών στα €570 εκατ., σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώληση του ΔΕΣΦΑ, διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα για τον Όμιλο στη χρηματοοικονομική αγορά.

Οι ιδιαίτερα θετικές αυτές εξελίξεις και κυρίως, η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, η βελτίωση του ισολογισμού και η σταθεροποίηση ισχυρής κερδοφορίας στον Όμιλο για τέταρτο συνεχή χρόνο, έδωσαν τη δυνατότητα στο ΔΣ της εταιρείας να προτείνει για το 2018 τη συνολική διανομή μερίσματος €229,2 εκατ., ήτοι €0,75 ανά μετοχή.

Με στόχο την διατήρηση των συνολικών θετικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω βελτίωσή τους, ο Όμιλος σχεδίασε και υλοποιεί ένα πενταετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, με κύριους άξονες της στρατηγικής τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη δραστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων.

Το Πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με το Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2019-2023, εξασφαλίζει στον Όμιλο μια ενεργό και διεθνώς ανταγωνιστική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης.»

 

Δήλωση αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ανδρέα Σιάμισιη: 

«Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παράλληλα με την ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου το 2018, ενδυναμώνουν τη θέση μας σαν ένα από τους σημαντικότερους ενεργειακούς Ομίλους στην ευρύτερη περιοχή και μας επιτρέπουν να χαράξουμε απρόσκοπτα τη νέα Στρατηγική Ανάπτυξης της περιόδου 2019-2023, στην κατεύθυνση τόσο της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των βασικών μας δραστηριοτήτων, όσο και την επέκταση σε νέες.

Η κερδοφορία παρέμεινε υψηλή για άλλη μια χρονιά, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα €730 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €296 εκατ., αποδόσεις καλύτερες των αναμενομένων με βάση την επιδείνωση του περιβάλλοντος διύλισης,, καθώς η αύξηση της λειτουργικής διαθεσιμότητας των διυλιστηρίων μας σε σχέση με το 2017 και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, οδήγησαν τη συνολική παραγωγή και τις πωλήσεις σε ιστορικά υψηλά, στα 15,5 εκατ. τόνους (+3%) και 16,5 εκατ. τόνους (+4%) αντίστοιχα. 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργική κερδοφορία και πώληση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σε συνδυασμό με τη μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησαν σε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κάτω από €1.5 δισ., με υποχώρηση του συντελεστή μόχλευσης στο 38%. Επιπλέον κατά το 2018 μετά την επιτυχή αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους €900 εκατ., επετεύχθη βελτιωμένη δανειακή διάρθρωση με καλύτερους όρους και χαμηλότερο κόστος. Σημειώνεται ότι, εντός του 2019 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, με επιπρόσθετη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Αύξηση παρουσίασαν οι αποδόσεις προς τους μετόχους, με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται σε €0,97 που σε συνδυασμό με την ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου επέτρεψε στο ΔΣ να εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος που, μαζί με την έκτακτη διανομή λόγω ΔΕΣΦΑ, ανήλθε σε €0,75 ανά μετοχή για το 2018 (€229 εκατ.), με τη συνολική μερισματική απόδοση να προσεγγίζει το 10%, επίπεδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τόσο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό κλάδο διύλιση, όσο και με την εγχώρια αγορά.

Ορόσημο για την ΕΛΠΕ αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής για τον ΔΕΣΦΑ, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου, για αξιοποίηση της θέσης του σε μη ελεγχόμενες συμμετοχές εκτός των βασικών του δραστηριοτήτων. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΔΕΠΑ, θα μας επιτρέψει να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας στον τομέα του Φυσικού Αερίου.

Στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εντάσσεται η ανάπτυξη και διείσδυση σε νέους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και η αξιοποίηση με προσεκτικά βήματα των δυνατοτήτων στον κλάδο έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας τις βέλτιστες, διεθνώς, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Σε ότι αφορά τις κύριες δραστηριότητές μας, υλοποιούμε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς, ενόψει των αλλαγών στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων που θα ισχύσουν από το 2020. Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προχωρούμε στον Ψηφιακό και Ενεργειακό Μετασχηματισμό, στο πλαίσιο του Προγράμματος που έχουμε εκπονήσει για τον  εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η συνολική αύξηση κερδοφορίας από τις παραπάνω ενέργειες αναμένεται να ξεπεράσει  τα $2 το βαρέλι. Τέλος, επαναπροσδιορίζουμε την στρατηγική μας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε την παρουσία μας έναντι του ανταγωνισμού. Η μετεγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης του Ομίλου στην Κύπρο, αλλά και η αναβάθμιση των πρατηρίων μας στο Μαυροβούνιο, συγκαταλέγονται σε αυτές τις κινήσεις.

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αυτής της χρονιάς, που δημιουργούν πρόσθετη αισιοδοξία και για το μέλλον, αντικατοπτρίζουν τη σημαντική συνεισφορά όλων των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΠΕ. Αντιμετώπισαν τις δυσκολίες της αγοράς και τις ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν τη εταιρία με άριστο τρόπο και απέδειξαν -για άλλη μια φορά- ότι ο Όμιλος στέκεται πάνω σε ισχυρές βάσεις. Το δικό τους ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της νέας στρατηγικής και επέκτασης του Ομίλου, τόσο εντός Ελλάδας, αλλά και στις διεθνείς αγορές.»