Οικονομικά Αποτελέσματα 2005

Ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων €495 εκατομμυρίων (ΕΒΤ) και καθαρά κέρδη €334 εκατομμυρίων (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την χρήση 2005, που αντιστοιχούν σε €1,09 ανά μετοχή (EPS). Πρόθεση της Εταιρείας είναι να προτείνει τελικό μέρισμα € 0,28 ανά μετοχή το οποίο μαζί με το προμέρισμα των €0,15 ανά μετοχή ανεβάζει τη συνολική καταβολή μερίσματος σε €0,43 ανά μετοχή, αυξημένη κατά 65 %. Το συνολικό μέρισμα €0,43 ανά μετοχή συνίσταται από τακτικό μέρισμα ύψους €0,25 ανά μετοχή και έκτακτο μέρισμα ύψους €0,18 ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, τα Ενοποιημένα κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια για το έτος 2005 ανήλθαν σε €671 εκατομμύρια, ενώ τα Ενοποιημένα προ φόρων κέρδη σε €495 εκατομμύρια.

Σε σχέση με τη χρήση του 2004, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 2005 εξελίχθηκαν ως εξής :

 • Κύκλος εργασιών €6.653 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 36 %

 • EBITDA €671 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 80 %

 • Καθαρά Κέρδη €334 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 161 %

 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €1,09, αυξημένα κατά 161 %

 • Λειτουργικές ταμειακές ροές €486 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 545 %

 • Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROACE) 13,8 %, έναντι 5,5 % το 2004.

 • Προτεινόμενο συνολικό μέρισμα €0,43 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 65 %.

Tα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της αγοράς που επηρέασαν τα αποτελέσματα του χρόνου ήταν :

 • Διατήρηση του θετικού για την διύλιση περιβάλλοντος με :
  - Συνεχιζόμενες υψηλές τιμές αργού πετρελαίου και προϊόντων, αλλά με έντονες διακυμάνσεις.
  - Υψηλά, επίσης με έντονη διακύμανση, περιθώρια διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια
  στη Μεσόγειο (Med Cracking refining margins).

 • Ελαφρά μείωση της εγχώριας ζήτησης προϊόντων πετρελαίου, πλην βενζινών και καυσίμων αεροπορίας.

 • Σχετικά σταθερή εξέλιξη της ισοτιμίας €/$

Επιχειρηματικές εξελίξεις :

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

 • Τα λειτουργικά κέρδη της δραστηριότητας στο χρόνο ανήλθαν σε €502 εκατομμύρια (+134%). Κύριοι λόγοι για την βελτίωση είναι :

  Ποσότητες :

  - Σε επίπεδο πωλήσεων σημειώνεται βελτίωση μεριδίου της Εταιρείας στο σύνολο των προϊόντων στην εγχώρια αγορά ενώ συνολικά οι όγκοι πωλήσεων ανήλθαν σε 15,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (- 2% από το 2004).
  - Aντίστοιχα, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της ΟΚΤΑ ανήλθαν σε 958 χιλιάδες μετρικούς τόνους, αυξημένοι κατά 21 % σε σχέση με το 2004.
  - Οι ποσότητες αργού που διακινήθηκαν μέσω του αγωγού Θες/νίκης - Σκοπίων ήταν 960 χιλ. μετρικοί τόνοι έναντι 830 χιλ. μετρικών τόνων το 2004.

  Λειτουργικοί :

  - Βελτιωμένη απόδοση των μονάδων Ασπροπύργου μετά την αναβάθμιση του 2004.
  - Πλήρης εκμετάλλευση των συνεργιών διύλισης - εφοδιασμού.
  - Συγκράτηση λειτουργικού κόστους σε επίπεδα χαμηλότερα του 2004.

  Περιβάλλον :

  - Θετική επίσης επίπτωση στα αποτελέσματα είχε το βελτιωμένο περιβάλλον περιθωρίων διύλισης και της συνεχούς αύξησης στις τιμές αργού και προϊόντων πετρελαίου. Συγκεκριμένα, η συνολική αύξηση σε επίπεδο EBITDA σε σχέση με το 2004, ανήλθε στα €304 εκατομμύρια, 50 % της οποίας οφείλεται στον εξωγενή παράγοντα της επίδρασης των αυξανόμενων τιμών κατά τη διάρκεια του χρόνου (inventory gain).

ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα λειτουργικά κέρδη της δραστηριότητας εμπορίας ανήλθαν σε €46 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 18% από το 2004. Βασικός λόγος για την βελτίωση είναι οι επιδόσεις των θυγατρικών εμπορίας του εξωτερικού, όπου σημειώνεται αύξηση τόσο σε επίπεδο ποσοτήτων πωλήσεων αλλά και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, οι όγκοι πωλήσεων ανήλθαν σε 749 χιλιάδες μετρικούς τόνους (+4 %) και το κέρδος ΕΒΙΤDA σε €22 εκατομμύρια (+54 %). Τα αποτελέσματα της ΕΚΟ στην Ελληνική αγορά παρουσιάζονται μειωμένα τόσο σε επίπεδο λειτουργικών αλλά και καθαρών κερδών με τις ποσότητες πωλήσεων στα 4,0 εκατομμύρια τόνους (- 2% σε σχέση με πέρυσι) με παράλληλη μείωση περιθωρίων κέρδους.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Στον τομέα των πετροχημικών, το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004 και οι συνολικές πωλήσεις του 2005 ανήλθαν σε 383 χιλιάδες τόνους, -3% από το 2004. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα αποτελέσματα της χρήσης σε επίπεδο EBITDA ανήλθαν σε €27 εκατομμύρια (-19% από το 2004), κυρίως λόγω των χαμηλών διεθνών περιθωρίων του PVC.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 390 MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, η οποία και ξεκίνησε εμπορική λειτουργία στο τέλος του 2005. 'Aρχισε επίσης στο τέλος του 2005 η διασυνοριακή εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (εισαγωγές από Βόρειες διασυνδέσεις και εξαγωγές στην Ιταλία).

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Στη Λιβύη προχώρησαν οι ερευνητικές εργασίες της Κοινοπραξίας WOODSIDE, REPSOL και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και προσδιορίστηκε το πρόγραμμα γεωτρήσεων του 2006.
Επιπλέον υποβλήθηκε προσφορά για δύο περιοχές στην Αίγυπτο στο γύρο παραχωρήσεων που διεξάγει η ΕGPC (κρατική εταιρεία πετρελαίων της Αιγύπτου).

Οι στόχοι της Διοίκησης παραμένουν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών του Ομίλου και της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων. Στα πλαίσια αυτά ενδεικτικές αλλά σημαντικές πρωτοβουλίες και επιτυχίες αποτελούν τα:

 • Μείωση δείκτου ατυχημάτων (LWIF) από 4,75 το 2004 σε 3,48 το 2005 και ασφαλέστερη λειτουργία των μονάδων.

 • Έλεγχος και μείωση του λειτουργικού κόστους σε σχέση με το 2004.

 • Στελέχωση θυγατρικών εξωτερικού με έμπειρο δυναμικό με γνώση των τοπικών αγορών.

 • Θέσπιση συστήματος μεταβλητών αμοιβών για ανώτερα στελέχη συνδεδεμένο με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο ανήλθαν σε €185 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 50% περίπου αφορούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 390 MW στην Θεσσαλονίκη.

Ο συνολικός δανεισμός στο τέλος του χρόνου ανέρχεται σε €700 εκατομμύρια, μειωμένος κατά €12 εκατομμύρια από το τρίτο τρίμηνο. Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία και οι ταμειακές ροές επηρεάζονται από την επιπλέον δέσμευση κεφαλαίου κινήσεως σε αποθέματα ασφαλείας πετρελαιοειδών λόγω των σημαντικά αυξημένων τιμών. Παρά το γεγονός αυτό, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (25% έναντι 17% στις 31/12/2004), κάτι που επιτρέπει την απρόσκοπτη περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.

Τέλος, σε συνέχεια των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων του Ομίλου καθώς και της ισχυρής χρηματοοικονομικής του θέσης, το Δ.Σ. ενέκρινε τη πρόταση προς την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για διανομή τελικού μερίσματος ύψους €0,28 ανά μετοχή το οποίο, μαζί με το προμέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή που διανεμήθηκε το Δεκέμβριο του 2005, καθορίζει το συνολικό μέρισμα της χρήσης σε €0,43 ανά μετοχή.

Επισυνάπτονται τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΧΡΗΣΗΣ 2005

(σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

 Δωδεκάμηνη Χρήση 
Εκατομμύρια €20042005%
Πωλήσεις4.9076.65336 %
EBITDA37267180 %
Κέρδη προ φόρων
(Earnings before Tax)
240495106 %
Καθαρά Κέρδη
(Net Income)
128334161 %
Λειτουργικές Ταμειακές
Ροές (1)
75486545 %
Καθαρός Δανεισμός386700-
Δείκτης Δανειακής
Επιβάρυνσης (D/D+E)
17%25 %-

 (1) Καθοριζόμενο ως EBITDA μείον επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού.