Λογιστικά Αποτελέσματα 2004

Σημαντικά αυξημένα λειτουργικά κέρδη εκμετάλλευσης για το 2004 για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια

 1. Tα κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια το 2004 ανήλθαν σε € 372 εκατομμύρια ενώ τα Ενοποιημένα προ φόρων κέρδη σε € 187 εκατομμύρια. Επιπλέον τα λειτουργικά κέρδη εκμετάλλευσης προ της αποτίμησης αποθεμάτων ανήλθαν σε € 280 εκατομμύρια αυξημένα κατά 45% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2003. Με βάση τα τελικά αποτελέσματα του Ομίλου και την χρηματοοικονομική του κατάσταση, η Διοίκηση προτείνει προς την Γενική Συνέλευση τακτικό μέρισμα ύψους 0,21 € ανά μετοχή και έκτακτο μέρισμα ύψους 0,05 € ανά μετοχή (συνολικό μέρισμα 0,26 € ανά μετοχή αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το 2003).
 2. Οι συγκρίσεις των βασικών οικονομικών δεικτών με τα στοιχεία του 2003 έχουν ως εξής:
  • EBITDA € 372 εκατομμύρια αυξημένα κατά 14%.
  • Κέρδη εκμετάλλευσης € 220 εκατομμύρια αυξημένα κατά 14%.
  Όπως και στα προηγούμενα τρίμηνα, για να υπάρχει συγκρισιμότητα με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της συγχωνευμένης ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για την περίοδο πριν από την συγχώνευση και να εξαιρείται το έκτακτο έσοδο ύψους € 80 εκατομ. (προ φόρων) που εισέπραξε ο Όμιλος από τη πώληση του δικαιώματος προαίρεσης για να αυξήσει τη συμμετοχή του στη ΔΕΠΑ (option). Κυρίως, για το λόγο αυτό τα προ φόρων αποτελέσματα του 2004 παρουσιάζονται μειωμένα κατά 34%.

  Επίσης τα αποτελέσματα της χρήσης 2004 έχουν επηρεασθεί και από τα εξής σημαντικά γεγονότα:
  • Διαφορά αποτίμησης αποθεμάτων λόγω της σημαντικής πτώσης τιμών την 31/12/2004 που επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα κατά σχεδόν € 60 εκατομμύρια.
  • Χρεώσεις στα έκτακτα έξοδα ύψους € 28 εκατομμυρίων σαν πρόβλεψη υποτίμησης αξίας συμμετοχών του Ομίλου σε δραστηριότητες του εξωτερικού καθώς τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις είναι δυσμενέστερα από τα προβλεπόμενα κατά το στάδιο των εξαγορών.
  • Αυξημένο φορολογικό συντελεστή κατά 5% (30%) για τα κέρδη της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο για συγχωνεύσεις και ίσχυσε στην περίπτωση της συγχώνευσης της Εταιρίας με την ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. Επιπλέον, οι φόροι της χρήσης επιβαρύνονται με περίπου € 14 εκατομμύρια λόγω της ειδικής φορολόγησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που επιβλήθηκε μέσα στο 2004.
 3. Σε επίπεδο περιβάλλοντος αγοράς και λειτουργικών αποτελεσμάτων τα κύρια σημεία που επηρέασαν την χρήση ήταν:
  • Τα ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα διεθνών τιμών αργού καθώς και περιθωρίων διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια στη Μεσόγειο (cracking refinery margins) κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2004.
  • Η σημαντική μείωση στο τέλος του χρόνου των τιμών αργού και προϊόντων που επηρέασε την αποτίμηση των αποθεμάτων όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω.
  • Η εξέλιξη της ισοτιμίας Δολλαρίου / Ευρώ που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου καθώς τα περιθώρια διύλισης είναι καθορισμένα σε Δολλάρια ενώ τα σταθερά έξοδα του Ομίλου είναι σε Ευρώ.
  • Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες στις βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις λόγω δαπανών προσωπικού και συντήρησης αλλά και αυξημένο κόστος διακίνησης προϊόντων.
 4. Η εξέλιξη των πωλήσεων και της λειτουργίας του Ομίλου ανά τομέα δραστηριότητας είχε ως εξής:

  Στον τομέα διύλισης σημειώθηκε αύξηση στους όγκους πωλήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο στην εσωτερική αγορά, αντισταθμίζοντας μερικώς τις απώλειες που είχαν παρατηρηθεί στα προηγούμενα τρίμηνα λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης που οφείλονται στον ηπιότερο χειμώνα, μειωμένων πωλήσεων σε ναυτιλία και ΔΕΗ καθώς και προγραμματισμένες χαμηλότερες εξαγωγές. Συνολικά, για το 2004 οι όγκοι πωλήσεων της διύλισης ανήλθαν σε 16,6 εκατομμύρια τόνους σε σχέση με 17,3 εκατομμύρια τόνους το 2003. Κατά το τέταρτο τρίμηνο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πραγματοποιούμενη κάθε τέσσερα χρόνια συντήρηση του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου στα πλαίσια της οποίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η απαιτούμενη αναβάθμιση των μονάδων για την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών καυσίμων προδιαγραφών 2005.

  Στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών οι πωλήσεις του Ομίλου στην Ελλάδα ανήλθαν σε 4 εκατομμύρια τόνους, στα ίδια επίπεδα με το 2003. Αντίθετα, οι πωλήσεις των θυγατρικών στο εξωτερικό μέσα στο 2004 ήταν περίπου 745 χιλιάδες τόνους, μειωμένες κατά 17% σε σχέση με το 2003. Σημαντική εξέλιξη μέσα στο 2004 αποτέλεσε η προώθησης στην αγορά της νέας σειράς βελτιωμένων προϊόντων kinitron που πληρούν και όλες τις προδιαγραφές 2005.

  Στον τομέα των πετροχημικών οι πωλήσεις ανήλθαν σε 393 χιλιάδες τόνους, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2003 οι οποίες όμως λόγω βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους οδήγησαν σε βελτιωμένη κερδοφορία.
 5. Στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος, οι επενδύσεις παγίων του Ομίλου στο 2004 ανήλθαν συνολικά σε € 309 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνοντας:
  • επενδύσεις σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων ύψους € 15 περίπου εκατομμυρίων,
  • επενδύσεις στη διύλιση που ανήλθαν σε περίπου € 135 εκατομμύρια και αφορούσαν κυρίως την αναβάθμιση των μονάδων του διυλιστηρίου για την κάλυψη απαιτήσεων παραγωγής προϊόντων νέων προδιαγραφών και προστασίας περιβάλλοντος και την διεξαγωγή γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.
  • επιπλέον εκταμιεύσεις ύψους € 96 εκατομμυρίων για την πρόοδο της κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ενέργειας 390 ΜW στην Θεσσαλονίκη το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2005.
  • επενδύσεις από την εταιρία εμπορίας ΕΚΟ κυρίως για υποδομές και το δίκτυο πρατηρίων ύψους € 26 εκατομμυρίων περίπου
Αποτελέσματα με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα(International Financial Reporting Standards)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια για το 2004 ήταν:


Εκατομμύρια ευρώΔημοσιευμένα Αποτελέσματα 2004 ΑΔημοσιευμένα Αποτελέσματα 2003 ΒΑναπροσαρμοσμένα Αποτελέσματα 2003 ΓΔ (%)(Α-Γ)
EBITDA372303325+14%
Έσοδο από πώληση option ΔΕΠΑ (προ φόρων)0800-
Κέρδος εκμετάλλευσης (Operating profit)239260195+22%
Κέρδη προ φόρων(Profits before tax)240297233+3%


Για λόγους συγκρισιμότητας τα αναπροσαρμοσμένα οικονομικά αποτελέσματα (Γ) για το 2003 δεν περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη (€ 80 εκατομμύρια) από την πώληση του option της ΔΕΠΑ. Αντίθετα, περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Διυλιστηρίου Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.).