Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2023

Διατήρηση υψηλών επιδόσεων με αυξημένη παραγωγή και εξαγωγές σε ένα θετικό περιβάλλον διύλισης - Έμφαση στην υλοποίηση στρατηγικής για ενεργειακή μετάβαση

Οικονομικά Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2023

 

 • Τρίπτυχο, καλών αποτελεσμάτων και λειτουργίας, στρατηγικής μετεξέλιξης και βελτίωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο επίκεντρο του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου.
 • Θετικά αποτελέσματα και βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις, με τα Συγκρίσιμα EBITDA Α' Τριμήνου στα €404 εκατ., λόγω περιθωρίων διύλισης και εξαγωγών.
 • Στα €155 εκατ. τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη, μετά από €145 εκατ. λογιστικές ζημιές λόγω  αποτίμησης αποθεμάτων.
 • Βελτίωση όγκων πωλήσεων διύλισης κατά 12%. Καταλύτης η αύξηση των εξαγωγών κατά 27%, στο 60% επί του συνόλου.
 • Συνεχώς αυξανόμενη η συνεισφορά από ΑΠΕ. Στα €10 εκατ. τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στο Α’ Τρίμηνο.
 • Περαιτέρω ισχυροποίηση ισολογισμού. Περιορισμός του καθαρού δανεισμού κατά €0,9 δισ. μέσα σε έναν χρόνο και αξιοποίηση για επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας. 
 • Θετικά τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση του “Vision 2025”. Επιτάχυνση με επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια σε Ελλάδα και εξωτερικό και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Περαιτέρω βελτίωση ανταγωνιστικότητας και ESG.
   

 

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €404 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €252 εκατ.. 


Παρά τη μικρή επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, η Εταιρεία συνεχίζει να πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω των διεθνών συνθηκών στην αγορά και των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο Α’ τρίμηνο του 2022, η θετική πορεία αποτυπώνεται τόσο σε αυξημένες πωλήσεις, όσο και σε αύξηση της κερδοφορίας. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 3,7 εκατ. τόνους (+12%), με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 27%, αντιπροσωπεύοντας το 60% των συνολικών όγκων πωλήσεων. 


Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη αποτυπώνουν την επίδραση της ευμεταβλητότητας των τιμών στα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καθώς διαμορφώθηκαν στα €155 εκατ.. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι λόγω τιμών είναι περίπου €426 εκατ. μείωση, καθώς οι ζημιές στα αποθέματα στο φετινό Α’ τρίμηνο λόγω της υποχώρησης των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων στη Διύλιση και στη Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα ανέρχονται σε €145 εκατ., συγκριτικά με τα €281 εκατ. κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025


Κατά τη διάρκεια του 2022, η Εταιρεία προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές στη στρατηγική του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις μελλοντικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα, επανακαθορίστηκαν οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αναβαθμίστηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώθηκε καταλληλότερη εταιρική δομή και, τέλος, υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα.


Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση των αλλαγών αυτών με επιτυχία, η έμφαση δίνεται σε τέσσερεις πυλώνες: (α) την αριστοποίηση των καθημερινών διεργασιών (operational excellence), (β) την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση με προστιθέμενη αξία, (γ) τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις δραστηριότητες πετρελαιοειδών, καθώς και (δ) την περαιτέρω βελτίωση σε θέματα ESG.


Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται επένδυση σε τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) σε υφιστάμενη μονάδα του διυλιστηρίου Ελευσίνας, για την παραγωγή «μπλε» υδρογόνου, για την οποία, πρόσφατα υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας. 


Παρόλο που η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα είναι σχετικά δοκιμασμένη, τα δεδομένα σήμερα (θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθεσιμότητα αποθήκευσης) απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας γρήγορης επενδυτικής απόφασης. Θεωρούμε όμως, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πρόδρομες ενέργειες προετοιμασίας για να πετύχουμε τις προϋποθέσεις και να είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε μια τέτοια λύση. Αντίθετα, πιο κοντά στην τελική επενδυτική απόφαση βρίσκεται η πιλοτική επένδυση σε «πράσινο» υδρογόνο στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, ενώ έργα για παραγωγή βιοκαυσίμων (HVO, SAF) σε διυλιστήριο του Ομίλου, έχουν μπει σε φάση υλοποίησης. Σημαντικό ρόλο στις νέες τεχνολογίες έχει η πρόσβαση σε φθηνή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και, στο πλαίσιο αυτό, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που αναπτύσσουμε, πέρα από την όποια ανεξάρτητη επιχειρηματική λογική έχει, μπορεί να λειτουργήσει και ως σημαντικός πόλος συνεργιών προς τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.


Σε θέματα λειτουργικής αριστοποίησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, επιταχύνεται το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, με επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και με σημαντικά οφέλη που εκτιμώνται ότι θα φτάνουν στα €50 εκατ. ετησίως στο τέλος του προγράμματος.


Στον κλάδο των ΑΠΕ, μετά την προσθήκη περίπου 300 MW εγκατεστημένης ισχύος κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η συνολική ισχύς ΑΠΕ σε λειτουργία ανέρχεται στα 341 MW και ήδη αξιολογούνται επιπλέον έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης αλλά και διαχείρισης ενέργειας, όπου μπορούν να υπάρξουν και σημαντικές δυνατότητες συνέργειας με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.


Όσον αφορά τον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, στόχος είναι η ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν της επεξεργασίας και ερμηνείας των δισδιάστατων σεισμικών καταγραφών (2D) που ολοκληρώθηκαν στα 2 θαλάσσια οικόπεδα (Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδυτικά Κρήτης) σε συνεργασία με την ExxonMobil, καθώς και των τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών που υλοποιήθηκαν στα οικόπεδα Block 2, Block Ionio και Block 10. Οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά, αλλά δεν θα πρέπει να αναμένονται αποφάσεις εντός του 2023.

Ομαλοποίηση των τιμών αργού πετρελαίου και ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης


Οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου και προϊόντων συνέχισαν την αποκλιμάκωσή τους κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2023, με το πετρέλαιο τύπου Brent να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα $81/βαρέλι. Παραμένουν, ωστόσο, οι ανησυχίες για τη δυναμική της παγκόσμιας ζήτησης και την ομαλοποίηση της προσφοράς σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, όπου οι τιμές είχαν επηρεαστεί ανοδικά σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 


Τα περιθώρια διύλισης, κατά το Α’ Τρίμηνο 2023, ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η αποθεματοποίηση πριν την εφαρμογή των κυρώσεων στις εξαγωγές προϊόντων από τη Ρωσία στις 5 Φεβρουαρίου 2023, αλλά και η μειωμένη διυλιστική ικανότητα στην Ευρώπη, λόγω των απεργιών στα Γαλλικά διυλιστήρια. Ειδικότερα, τα διεθνή περιθώρια αναφοράς FCC και Hydrocracking διαμορφώθηκαν το Α’ Τρίμηνο 2023 στα $10,7/βαρέλι και $14,1/βαρέλι αντιστοίχως, σε σύγκριση με $3,6/βαρέλι και $6,7/βαρέλι το Α’ Τρίμηνο 2022. 

Βελτιωμένη αγορά καυσίμων κίνησης


Θετική καταγράφεται η αύξηση στη ζήτηση καυσίμων κίνησης κατά 5%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Αντίστοιχα, η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 25%, λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας, ενώ μικρή υποχώρηση κατά 2% σημείωσε η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων. Παρά τις πιο πάνω επιδόσεις, οι ήπιες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη μείωση των αναγκών για πετρέλαιο θέρμανσης, με τις συνολικές πωλήσεις καυσίμων να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2022.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες 


Η κερδοφορία που επιτεύχθηκε το Α’ Τρίμηνο 2023, σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, συνετέλεσαν στην ισχυροποίηση του ισολογισμού. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στο Α’ Τρίμηνο 2023 κατά €0,5 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2022 και κατά €0,9 δισ. συγκριτικά με το τέλος του Α’ Τριμήνου 2022, με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) να υποχωρεί στο 34%.


Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €40 εκατ., μειωμένες συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που περιλάμβανε το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:
«Έναν χρόνο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι ισορροπίες στη διεθνή ενεργειακή αγορά έχουν επανακαθοριστεί με κάποιες από τις επιπτώσεις να περιορίζονται, αλλά με σημαντικά διαφοροποιημένη αντίληψη, όσον αφορά τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του κλάδου.


Η στόχευση για μια περιβαλλοντικά πιο ουδέτερη ενεργειακή αγορά παραμένει προτεραιότητα και, φυσικά, καθορίζει τις σημερινές και μελλοντικές μας επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, καθώς και σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ενεργειακών προϊόντων που παράγουμε. Ταυτόχρονα όμως, οι πρόσφατες εμπειρίες της ενεργειακής κρίσης, αλλά και τα τεχνικά προβλήματα που αρχίζουν να διαφαίνονται με την αύξηση των ΑΠΕ, επανάφεραν με πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη επαρκούς μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ενεργειακής ασφάλειας, τόσο από πλευράς προσβασιμότητας και κόστους των ενεργειακών προϊόντων, όσο και στο είδος των επενδύσεων που απαιτούνται.


Η στρατηγική μας όπως περιγράφεται και στο Vision 2025, λαμβάνει υπόψη τα πιο πάνω και, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη φάση του μετασχηματισμού, προχωράμε σε ανάπτυξη στη Νέα Ενέργεια, με αυξανόμενη έμφαση σε ανάπτυξη και εκτός Ελλάδος και σε λύσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε αξιολόγηση και υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση των διυλιστηρίων και την ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.


Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στη σωστή λειτουργία και αποδοτικότητα όλων των δραστηριοτήτων μας και, στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς σημειώνεται αύξηση παραγωγής, εξαγωγών και κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι. Η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ισχυρά περιθώρια διύλισης για την περιοχή της Μεσογείου και τη λειτουργική ευελιξία των διυλιστηρίων, που είναι σε θέση να αριστοποιήσουν τα αποτελέσματά μας. Αντίστοιχα, οι περιοχές που μπορούμε να επηρεάσουμε και στις άλλες δραστηριότητές μας, παρόλο που καθορίζουν σχετικά λιγότερο τα συνολικά αποτελέσματα (δίκτυα πρατηρίων, δραστηριότητες εξωτερικού, ΑΠΕ) εμφανίζουν συνεχή βελτίωση.


Η πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα είναι ότι η διεθνής αγορά θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα περιθωρίων, αλλά οι εκτιμήσεις για την Ελληνική αγορά παραμένουν θετικές, με βελτιωμένη ζήτηση καθώς μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω αυξημένων επενδύσεων».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2023 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

 • Το A’ Τρίμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €366 εκατ., λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης, υπεραπόδοσης του συστήματος διυλιστηρίων του Ομίλου και υψηλότερων όγκων πωλήσεων, με σημαντικά βελτιωμένο ποσοστό εξαγωγών.
 • Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε στους 3,6 εκατ. τόνους, σημαντικά υψηλότερα (+29%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, όταν και είχε υλοποιηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

 • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στο Α’ Τρίμηνο 2023 στα €15 εκατ., μειωμένα σε ετήσια βάση λόγω χαμηλών περιθωρίων πολυπροπυλενίου, που αντιστάθμισε εν μέρει η αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 9%.


ΕΜΠΟΡΙΑ

 • Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας κατέγραψε μειωμένο όγκο πωλήσεων στο Α’ Τρίμηνο 2023 (-7%), ενώ, εξαιρουμένων των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, σημείωσε αύξηση κατά 2%. Οι κανονιστικοί περιορισμοί στο μεικτό περιθώριο, η χαμηλότερη αποτίμηση αποθεμάτων λόγω των πτωτικών τιμών και τα υψηλότερα μεταφορικά κόστη, επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία. 
 • Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας στο Α’ Τρίμηνο 2023 κατέγραψε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+9%), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA βελτιωμένα κατά 33% στα €17 εκατ., με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και βελτιωμένη συνεισφορά από τη Βουλγαρία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.  

ΑΠΕ

 • Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (341 MW) οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €10 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2023.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 • Η συνεισφορά των εταιρειών της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο 2023 ανήλθε στα €9 εκατ..
 • Τα κέρδη EBITDA της Elpedison για το Α’ Τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €60 εκατ., υποστηριζόμενα από την υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων, τη λειτουργική ευελιξία και την εκμετάλλευση ευκαιριών εμπορίας φυσικού αερίου. 

HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Χρήσης Α’ Τριμήνου 2023
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ.

1Q22

1Q23

% Δ

Στοιχεία αποτελεσμάτων

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

3.292

3.688

12%

Πωλήσεις

2.803

3.113

11%

EBITDA

501

279

-44%

Συγκρίσιμα EBITDA 1

99

404

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

4

252

-

Λειτουργικό Αποτέλεσμα

420

202

-52%

Καθαρά Κέρδη

346

155

-55%

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

4.791

4.331

-10%

Καθαρός Δανεισμός

2.331

1.454

-38%

Συντελεστής Δανειακής Μόχλευσης

49%

34%

-15 π.μ. 2  

 

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων, μη λειτουργικών/έκτακτων στοιχείων, καθώς και του λογιστικού χειρισμού του ελλείματος δικαιωμάτων CO2
Σημείωση 2: π.μ.: ποσοστιαίες μονάδες