Αποτελέσματα A’ Τριμήνου 2016

Ισχυρά αποτελέσματα λόγω θετικών περιθωρίων διύλισης, σταθερής και βελτιωμένης απόδοσης των διυλιστηρίων, με παράλληλη αξιοποίηση της υψηλής ταμειακής ρευστότητας και αριστοποίηση εφοδιασμού

 

Το Α’ Τρίμηνο 2016, αποτέλεσε άλλο ένα τρίμηνο υψηλής κερδοφορίας για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €169 εκατ. (Α’ Τρίμηνο 2015: €205 εκ.), κυρίως λόγω της διατήρησης υψηλών διεθνών περιθωρίων, των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων των διυλιστηρίων και υψηλών εξαγωγών (55% του συνόλου των πωλήσεων), αλλά και την αξιοποίηση της ισχυρής ρευστότητας για εμπορικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στις εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Τα Καθαρά Κέρδη του τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €32 εκατ. (Α’ Τρίμηνο 2015: €17 εκ.), καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά (€40 εκατ.) από τη συνεχιζόμενη πτώση τιμών στην αρχή του έτους και από την επίπτωση έκτακτων προβλέψεων στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ. Εξαιρουμένων των επιπτώσεων αυτών, τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη για το Α’ τρίμηνο ανήλθαν σε €70 εκατ. (Α’ Τρίμηνο 2015: €54 εκατ.).

Ο ισολογισμός του Ομίλου είναι βελτιωμένος καθώς η υψηλή κερδοφορία των τελευταίων έξι τριμήνων, σε συνδυασμό με μειωμένες κεφαλαιακές δαπάνες, ενίσχυσε τις ταμειακές ροές, επιτρέποντας αυξημένες επιλογές και βελτιωμένους όρους προμηθείας αργού πετρελαίου.

Στις 16 Μαΐου 2016, ο Όμιλος προγραμματίζει την αποπληρωμή του ομολόγου $400εκ. έκδοσης HPF plc., αξιοποιώντας κυρίως υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων είναι υπό εξέταση.

 

Περαιτέρω μείωση διεθνών τιμών αργού στο Α’ Τρίμηνο 2016

Κατά το Α’ Τρίμηνο διατηρήθηκε η αυξημένη προσφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ενώ οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ δεν κατάφεραν τα καταλήξουν σε συμφωνία για διατήρηση της παραγωγής στα τρέχοντα επίπεδα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την σταδιακή επιστροφή του Ιράν στις διεθνείς αγορές, αύξησαν τις πιέσεις στις τιμές αργού πετρελαίου. Το αργό τύπου Brent κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα $35/bbl για το Α’ τρίμηνο 2016, ενώ κατά το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου 2016 διαμορφώθηκε προσωρινά κάτω από τα $30/bbl, τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2004.  

Το δολάριο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα τρίμηνα, με την ισοτιμία του ευρώ να κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, στα 1,10 δολάρια.

Η υπερπροσφορά αργού πετρελαίου, ιδιαίτερα για τους βαρύτερους τύπους αργού στη Μεσόγειο, σε συνδυασμό με την αυξημένη διεθνή ζήτηση για βενζίνες, διατήρησαν τα περιθώρια διύλισης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $5,5/bbl, χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι ($6,9/bbl) ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,4/bbl (2015: $7,2/bbl).

 

Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων στο Α’ Τρίμηνο

Η ζήτηση στην εσωτερική φορολογημένη αγορά καυσίμων σημείωσε πτώση 7% κατά το Α’ Τρίμηνο 2016 και κυμάνθηκε στα 1,8 εκατ. τόνους, λόγω της σημαντικής πτώσης της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης (-22%), που επηρεάστηκε από τις ήπιες καιρικές συνθήκες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της αγοράς, η ζήτηση για καύσιμα κίνησης σημείωσε οριακή αύξηση με την κατανάλωση ντίζελ να καταγράφει κέρδη 4%, ενώ η βενζίνη σημείωσε απώλειες 2%.

 

Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα

Οι βελτιωμένες επιδόσεις όλων των διυλιστηρίων του Ομίλου λόγω της υψηλής διαθεσιμότητας και αριστοποίησης του μίγματος αργού πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ευκαιριών στις τιμές συγκεκριμένων τύπων αργού πετρελαίου, ήταν οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του αποτελέσματος.

Τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης πέτυχαν αυξημένη κατεργασία, υψηλότερη απόδοση σε προϊόντα και μείωση ενεργειακού κόστους, με αποτέλεσμα την αυξημένη υπεραπόδοση (overperformance). Το διυλιστήριο Ελευσίνας ολοκλήρωσε επιτυχώς και με ασφάλεια τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο συγκρότημα του hydrocracker, με περιορισμένο αντίκτυπο στην παραγωγή και τη κερδοφορία και ήδη σημειώνει βελτιωμένες επιδόσεις.

Ο κλάδος των Πετροχημικών πέτυχε αύξηση πωλήσεων, που σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια οδήγησαν τα Συγκρίσιμα Κέρδη ΕΒΙΤDA στα €25 εκατ.

Η χαμηλή ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης κατά το Α’ τρίμηνο, ήταν ο κύριος λόγος για την πτώση των όγκων πωλήσεων και της κερδοφορίας για τις Εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι θυγατρικές εταιρίες στο εξωτερικό πέτυχαν ισχυρές επιδόσεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της χρηματοοικονομικής του στρατηγικής και λαμβάνοντας υπόψιν τις παρούσες συνθήκες στις αγορές ομολόγων, ο Όμιλος θα αποπληρώσει από υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα το ομόλογο ύψους $400 εκ. που λήγει στις 16 Μαΐου 2016, ενώ εξετάζει τις επιλογές για αναχρηματοδότηση μελλοντικών λήξεων και βελτίωση των όρων δανεισμού, αναλόγως με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους €240 εκατ. με Ελληνικές τράπεζες, υπό τη μορφή Stand By Committed Facility. Τέλος, παρά το δυσμενές περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με πέρυσι.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, οι διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και η διαδικασία ελέγχου (due diligence) από ενδιαφερόμενα μέρη για την εν μέρει εξαγορά του ποσοστού που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η SOCAR, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμ. 2016 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  • Το Α’ Τρίμ., τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €136 εκατ.
  • Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε στα 3,8 εκατ. τόνους, με τις πωλήσεις στα 3,4 εκατ. τόνους.
  • Το ποσοστό παραγωγής λευκών προϊόντων ανήλθε στο 86%.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου, σε συνδυασμό με τους αυξημένους όγκους πωλήσεων, οδήγησαν τα συγκρίσιμα EBITDA στα €25 εκατ.

ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε €11 εκατ., έναντι €14 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Η επίπτωση της μείωσης ζήτησης σε πετρέλαιο θέρμανσης ήταν και ο κύριος λόγος που οδήγησε σεμείωση το Συγκρίσιμο EBITDA των εμπορικών εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα στο €1 εκατ. Παρόλα αυτά, η Εγχώρια Εμπορία αύξησε τις πωλήσεις της στα καύσιμα Ναυτιλίας και Αεροπορίας και βελτίωσε σημαντικά τα μερίδιά της σε όλα τα προϊόντα, σε μια συνολικά πτωτική σε όγκους αγορά.
  • Η Διεθνής Εμπορία αύξησε την κερδοφορία της σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το Συγκρίσιμο EBITDA στα €10 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση όγκων πωλήσεων στη λιανική στις περισσότερες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου (εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων) ανήλθε στα €14 εκατ., με αύξηση όγκων λόγω ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α.
  • Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €7 εκατ., λόγω αυξημένης παραγωγής. Σημειώνεται ότι, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την απουσία μηχανισμού σε αντικατάσταση του συστήματος ΑΔΙ, που εκκρεμεί από τις αρχές του 2015.

 


ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 

€ εκατ.

  Α' Τρίμηνο 2015

  Α’ Τρίμηνο 2016

% Δ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

3.615

3.443

-5%

Πωλήσεις

1.879

1.247

-34%

EBITDA

155

129

-17%

Συγκρίσιμα EBITDA 1

205

169

-17%

Καθαρά Κέρδη

17

32

84%

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

54

70

30%

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

3.836

4.321

13%

Καθαρός Δανεισμός

2.085

2.504

20%

Δανειακή Μόχλευση

54%

58%

-

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων
 
 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 6 χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:     210-6302399

Email:  [email protected]