Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2014

Βελτίωση αποτελεσμάτων σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου παρά το ιδιαίτερα δυσμενές Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης.

Κύρια χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2014:

Σε εκατ. €

1Q13

1Q14

% Δ

Συγκρίσιμα EBITDA

38

51

+35%

EBITDA

-12

25

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη

-21

-19

-

Καθαρά Κέρδη

-78

-38

-

Καθαρός Δανεισμός

2.188

2.333

7%

Σύνολο Ενεργητικού

7.123

6.567

-8%

 

Δυσμενές περιβάλλον για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης.

Οι συνθήκες για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης παρέμειναν αντίξοες και στο Α’ Τρίμηνο 2014, με τις εξαγωγές Ρωσικού αργού να διατηρούνται σε μειωμένα επίπεδα ενώ συνεχίζεται η αβεβαιότητα διαθεσιμότητας αργών από άλλους παραδοσιακούς παραγωγούς της περιοχής (Ιράκ, Λιβύη). Αντίθετα, τα διυλιστήρια των ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενα τα ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, διατήρησαν τις εξαγωγές diesel προς την Ευρώπη σε υψηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου παρέμειναν αδύναμα, με τα περιθώρια FCC να διαμορφώνονται στα $1,7/bbl (Α’ Τρίμ. 2013: $4,1/bbl), κοντά στα χαμηλότερα 10ετίας, ενώ τα περιθώρια hydrocracking κυμάνθηκαν στα $4,1/bbl (Α’ Τρίμ. 2013: $4,7/bbl).

Σημάδια σταθεροποίησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Το Α’ Τρίμηνο 2014 η ζήτηση για καύσιμα κίνησης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την τάση σταθεροποίησης που διαμορφώθηκε το Β’ Εξάμηνο του 2013. Δεδομένης της σταδιακής αύξησης των πωλήσεων πετρελαιοκίνητων ΙΧ σε σχέση με βενζινοκίνητα, μετά την άρση της απαγόρευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. εδώ και δύο χρόνια, παρατηρείται αντίστοιχα σταδιακή υποκατάσταση στη ζήτηση βενζίνης από ντίζελ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος εισήγαγε στην αγορά νέα προϊόντα (BP Ultimate Diesel, Diesel Ekonomy) με βελτιωμένη σχέση τιμής προς απόδοση, ισχυροποιώντας τη θέση του στη νέα αυτή αγορά.

Οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του υψηλού ΕΦΚ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κατά 15%, οδηγώντας τη συνολική ζήτηση για καύσιμα στην εσωτερική αγορά 4% χαμηλότερα από πέρυσι.

Βελτίωση αποτελεσμάτων.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €51 εκ. (+35% έναντι Α’ Τριμ. 2013). Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, την αναδιοργάνωση των εταιρειών λιανικής Εμπορίας στην Ελλάδα ΕΚΟ και ΕΚ (ΒΡ), τη μείωση κόστους σε όλες τις βασικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Oι συνολικές πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου ανήλθαν σε 2,8 εκ. τόνους με τις εξαγωγές, να διαμορφώνονται στο 50%. Αντίθετα, η σημαντική επιδείνωση του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος διύλισης, με χαμηλότερα περιθώρια και πιο αδύναμο δολάριο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, είχαν αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα άνω των €20 εκ.

Η επίδοση του διυλιστηρίου Ελευσίνας ήταν θετική, παρά το προσωρινό σταμάτημα για απαραίτητες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης το Μάρτιο. Μετά την ασφαλή και επιτυχή ολοκλήρωσή τους, το διυλιστήριο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία με υψηλή δυναμικότητα και βελτιωμένες επιδόσεις.

Σημαντική συνεισφορά προήλθε από τα έργα μετασχηματισμού και μείωσης δαπανών, με επιπλέον κέρδος €18 εκ. για το Α’ Τρίμηνο 2014 και €290 εκ. σωρευτικά από το 2008. Σαν αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 13% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2013. Μια σειρά ενεργειών και έργων που ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2013, ή είναι υπό εκτέλεση, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την κερδοφορία του Ομίλου τα επόμενα 2 χρόνια.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία οδήγησε σε Κέρδη EBITDA €25 εκ. (Α’ Τρίμ. 2013: -€12 εκ.) παρά την αρνητική επίπτωση λόγω αποτίμησης αποθεμάτων, ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα παρουσίασαν επίσης βελτίωση καθώς διαμορφώθηκαν στα -€38 εκ. (Α’ Τρίμ. 2013: -€78 εκ.).

Ισχυροποίηση κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Στις 16 Μαΐου 2014, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη έκδοση δολαριακού ευρω-ομολόγου ελληνικής εταιρείας χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση (unrated). Το ύψος της έκδοσης, διάρκειας 2 ετών, ανήλθε στα $400 εκ., αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο, και το επιτόκιο στο 4,625%, λόγω του ιδιαίτερα ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η έκδοση ενισχύει τη χρηματοοικονομική ρευστότητα του Ομίλου, επιτρέπει τη διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και οδηγεί στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Οι επενδύσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων και ανήλθαν στο Α’ Τρίμηνο σε €25 εκ. καθώς το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου επηρεάστηκε από τη μειωμένη λειτουργία των διυλιστηρίων κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου, οδηγώντας τον Καθαρό Δανεισμό του Ομίλου στα €2,3 δις..

Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης Δυτικού Πατραϊκού.

Στις 14 Μαΐου 2014, υπεγράφη σύμβαση μίσθωσης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου από κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (διαχειριστής - operator), Edison International S.p.A. και Petroceltic Resources Plc. Οι ερευνητικές εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την επικύρωση της σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διαδικασία πώλησης ΔΕΣΦΑ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης  (SPA) για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το ΤΑΙΠΕΔ, στην εταιρεία SOCAR, αντί €400 εκ. οι διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σε Ελλάδα και Ε.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2014. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα €212 εκ.. Ο Όμιλος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της συμμετοχής του στον ΔΕΣΦΑ για μείωση του δανεισμού και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ Τριμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, ειδικά στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης, που συνεχίστηκαν στο Α’ Τρίμηνο, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενίσχυσαν όλα τα οικονομικά τους μεγέθη σε σχέση με πέρυσι.

Θετική είναι η συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας που παρά το προσωρινό σταμάτημα (shut-down) βελτίωσε τα περιθώριά του. Η ολοκλήρωση των εργασιών και ασφαλής επανεκκίνηση του διυλιστηρίου πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο με ενισχυμένες λειτουργικές επιδόσεις. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες για οργανωτικές αλλαγές, βελτίωση λειτουργιών και αναδιάρθρωση της Εγχώριας Εμπορίας, συνεισέφεραν περαιτέρω στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Με την πρόσφατη έκδοση του δολαριακού ευρω-ομολόγου, συνεχίσαμε τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης και μείωσης του συναλλαγματικού κινδύνου από διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου με χαμηλό κόστος, σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Η έκδοση αυτή, με επιτόκιο 4,625%, αποτελεί και το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης το οποίο, λόγω της κρίσης, είχε ανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας την ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές.

Με την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Δυτικό Πατραϊκό κόλπο, ο Όμιλος επαναδραστηριοποιείται στον κλάδο στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του καθώς και συνεργασίες με μεγάλες και έμπειρες εταιρείες του εξωτερικού.

Το 2014, η αποδοτικότερη λειτουργία των διυλιστηρίων, τα οφέλη από τη μείωση κόστους και τα προγράμματα αύξησης ανταγωνιστικότητας, θα έχουν θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές.»

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €25 εκ. (+7% σε σχέση με Α’ Τρίμ. 2013), καθώς η συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας και οι βελτιωμένες επιδόσεις του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, αντιστάθμισαν το δυσμενές Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης.

Η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 2,5 εκ. τόνους, με αυξημένο το ποσοστό προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι εξαγωγές, στα 1,4 εκ. τόνους, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με Α’ Τρίμ. 2013, υπερκάλυψαν τη μείωση στην εσωτερική αγορά, οδηγώντας τις συνολικές  πωλήσεις στα 2,8 εκ. τόνους (+1%).

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις στους κλάδους Εμπορίας μέσω πρατηρίων και βιομηχανικών πελατών, μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, οδήγησαν τα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €2 εκ. (Α’ Τριμ 2013: €-3 εκ.), παρά την υποχώρηση της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης.

Μείωση σταθερών εξόδων κατά 10% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2013.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιαίτερα αυξημένα τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA, διαμορφώθηκαν στα €9 εκ. (+31%), λόγω βελτίωσης περιθωρίων, μείωσης κόστους και διατήρησης των όγκων πωλήσεων.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Παρά τη διατήρηση των περιθωρίων πολυπροπυλενίου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ο έλεγχος εξόδων και ο υψηλός βαθμός καθετοποίησης μεταξύ των μονάδων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης οδήγησαν σε σημαντική αύξηση κερδοφορίας κατά 19%, με τα EBITDA να ανέρχονται στα €17 εκ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €13 εκ. (Α’ Τρίμ. 2013: €31 εκ.), λόγω μειωμένης ζήτησης, καθώς οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις των ΕΠΑ, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α. ήταν μειωμένη.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €14 εκ. (+7% έναντι Α’ Τριμ. 2013).
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ A’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ.

A’ τρίμηνο 2013

Α’ τρίμηνο 2014

% Δ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

 

Πωλήσεις

2.241

2.077

-7%

EBITDA

-12

25

-

Συγκρίσιμο EBITDA1

38

51

+35%

Καθαρά Κέρδη

-78

-38

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη1

-21

-19

-

Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (€)

-0,25

-0,12

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (€) 1

-0,07

-0,06

-

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

4.623

4.502

-3%

Καθαρός Δανεισμός

2.188

2.333

7%

Δανειακή Μόχλευση

47%

52%

-

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές
Τηλ.:     210-6302399
Email:   [email protected]
 

E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Τηλ.:     210-6302241
Email:   [email protected]
 

Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου
Τηλ.:     210-6302197
Email:  [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:     210-6302399

Email:   [email protected]                                                            

 

E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ.:     210-6302241

Email:   [email protected]

 

Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου

Τηλ.:     210-6302197

Email:   [email protected]