ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας
για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια
 
Ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων €107 εκατομμυρίων (ΕΒΤ) και καθαρά κέρδη  €72 εκατομμυρίων (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το Α΄ Τρίμηνο του 2006, τα οποία αντιστοιχούν  σε €0,24 ανά μετοχή (EPS). 
 
Αντίστοιχα, τα Ενοποιημένα  κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια για το Α’ Τρίμηνο του 2006 ανήλθαν σε €134 εκατομμύρια.
 
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Α΄ Τρίμηνο του 2006 και η σύγκρισή τους με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005  έχουν ως εξής:
 
 • Κύκλος εργασιών €2.058 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 41%
 • EBITDA  €134 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 4%
 • Καθαρά Κέρδη €72 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 32%
 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €0,24, αυξημένα κατά 32%
 • Λειτουργικές ταμειακές ροές €116  εκατομμύρια, αυξημένες κατά 51%
 • Απόδοση  επενδεδυμένων κεφαλαίων  (ROACE: Απρ 05-Μαρ 06) 13,3%, έναντι 13,8%  για το δωδεκάμηνο του 2005.
 • Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE: Απρ 05-Μαρ 06) 16,2%, έναντι 15,9% για το δωδεκάμηνο του 2005.
 
Tα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της αγοράς που επηρέασαν τα αποτελέσματα του   τριμήνου ήταν:
 
 • Διατήρηση θετικού για την διύλιση περιβάλλοντος, παρά την κάμψη στα διεθνή περιθώρια διύλισης με:
  - Συνεχιζόμενες υψηλές τιμές αργού πετρελαίου και προϊόντων
  - Μειωμένα κατά περίπου 0,85 $/bbl περιθώρια διύλισης για σύνθετα  διυλιστήρια στη
    Μεσόγειο (Μed Cracking refining margins), καθώς και χαμηλότερη διαφορά μεταξύ των
    τιμών αργού χαμηλού και  υψηλού θείου
 • Σταθερή ζήτηση προϊόντων αργού πετρελαίου στην εγχώρια αγορά
 • Ενίσχυση του US $ έναντι του Ευρώ σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο του 2005 κατά 8%
Επιχειρηματικές εξελίξεις:
 
ΔΙΥΛΙΣΗ,  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της δραστηριότητας διύλισης  ανήλθαν σε €92  εκατομμύρια,  βελτιωμένα κατά 4% από το Α΄ Τρίμηνο του 2005.  Οι κύριοι λόγοι ήταν :
 
 • Οι όγκοι πωλήσεων από τα Ελληνικά διυλιστήρια ανήλθαν σε 4.1 εκατομμύρια μετρικούς τόνους στα ίδια επίπεδα με την περυσινή περίοδο. Aντίστοιχα, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της ΟΚΤΑ ανήλθαν σε 237 χιλιάδες μετρικούς τόνους, επίσης στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. 
 • Η μείωση  των  περιθωρίων διύλισης σε  σχέση με το  Α΄  Τρίμηνο του  2005  αντισταθμίστηκε μερικώς από την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του Ευρώ ενώ θετικά επέδρασε στα αποτελέσματα η αυξητική πορεία των τιμών αργού και προϊόντων.
 • Επίσης, σταθερές διατηρήθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες της δραστηριότητας στο Α’ Τρίμηνο του 2006.
   
ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ
 
Η δραστηριότητα στην Ελληνική αγορά παρουσίασε μικρή βελτίωση στους όγκους πωλήσεων (1.022 χιλιάδες μετρικούς  τόνους, + 2%), αλλά με μειωμένα περιθώρια κέρδους. Το πρόγραμμα μετατροπής πρατηρίων σε ιδιόκτητα βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς όμως να έχει ακόμη αποκτήσει κρίσιμη μάζα  για να επηρεάσει στο σύνολο την κερδοφορία της εταιρείας.
 
Αντίστοιχα, οι πωλήσεις του δικτύου πρατηρίων στο εξωτερικό παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005, λόγω αύξησης του αριθμού πρατηρίων  ενώ, όπως και στην Ελληνική αγορά, η σημαντική άνοδος των τιμών στις διεθνείς αγορές οδήγησε σε πιέσεις στα τοπικά περιθώρια εμπορίας και στα λειτουργικά αποτελέσματα καθώς  δεν αυξήθηκαν αντίστοιχα οι τελικές τιμές  πωλήσεων.
 
Σημαντική εξέλιξη είναι επίσης η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας μέσω δικτύου πρατηρίων  στην Π.Γ.Δ.Μ. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου  περίπου 20 πρατηρίων τρίτων με εμπορικά σήματα ΟΚΤΑ  εντός του έτους, εκ των οποίων τα 10 θα λειτουργήσουν στο δεύτερο τρίμηνο.
 
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
 
Στον τομέα των πετροχημικών συνεχίστηκε η βελτίωση που παρατηρήθηκε στο τέλος του 2005, με αύξηση στους όγκους πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με Α΄ Τρίμηνο του 2005. Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων ανήλθαν σε 100 χιλιάδες τόνους, ενώ η δραστηριότητα ήταν θετική σε επίπεδο λειτουργικών κερδών.
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος του 2005, το τρίμηνο Ιαν. – Μαρτίου 2006 ήταν  το πρώτο τρίμηνο στο οποίο η μονάδα λειτούργησε εμπορικά.  Παρά το γεγονός ότι η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες και αποδοτικές μονάδες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα της περιόδου ήταν αρνητικά καθώς οι χαμηλές μέσες τιμές στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου δεν  κατέστησαν δυνατή την κερδοφόρα λειτουργία της μονάδος.
 
Επιπλέον, στο Α’ Τρίμηνο του 2006 ξεκίνησε και η διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με εισαγωγές από την   Βουλγαρία και εξαγωγές προς την Ιταλία.
 
Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο τρίμηνο ανήλθαν σε €25 εκατομμύρια και, παρά τα θετικά αποτελέσματα από την διασυνοριακή εμπορία, η δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύνολο της,  παρουσιάζει ζημιές.
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
 
Στο τομέα της Ε&Π οι βασικές δραστηριότητες του τριμήνου αφορούν την πρόοδο των ερευνητικών εργασιών στην Λιβύη με την έναρξη του προγράμματος γεωτρήσεων.  Επιπλέον,  στα πλαίσια του γύρου παραχωρήσεων που διεξάγει η ΕGPC (κρατική εταιρεία πετρελαίων της Αιγύπτου), έχει κατακυρωθεί στην Ελληνικά Πετρέλαια η περιοχή West Obayed στη Δυτική Έρημο.  Η κατακύρωση αφορά το δικαίωμα έρευνας αλλά και την λειτουργία της Ελληνικά Πετρέλαια ως διαχειριστή (operator) για την συγκεκριμένη περιοχή.
 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ
 
Σε επίπεδο ομίλου, η Διοίκηση προχωρεί με πρωτοβουλίες και ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των επενδεδυμένων κεφαλαίων.
 
Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω :
 
 • Μελέτη για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών μέσω των οποίων διενεργούνται οι προμήθειες του Ομίλου.  Η μελέτη καλύπτει λειτουργικές δαπάνες και επενδυτικά έργα (περίπου ύψους €500 εκατομμυρίων ετησίως) και έχει στόχος την  επίτευξη οικονομιών  της τάξης του 10-15% με χρονικό ορίζοντα τριετίας.
 • Νέες και αξιοκρατικές διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού (νέων μηχανικών) για ανανέωση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και εξειδικευμένων στελεχών που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις από την επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
 • Ίδρυση χρηματοοικονομικού κέντρου για τον Όμιλο (Group Treasury), το οποίο στοχεύει να καλύψει κεντρικά τις ανάγκες χρηματοδότησης των διαφόρων εταιρειών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με  μειωμένο κόστος δανεισμού και διαχειριστικά έξοδα.

Χρηματοοικονομική θέση και επενδυτικό πρόγραμμα
 
Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ιδιαίτερα θετική, παρά την αύξηση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης στο 29%.  Ο αυξημένος δανεισμός οφείλεται στην αύξηση τόσο της αξίας των αποθεμάτων  αλλά και των ποσοτήτων στα πλαίσια διασφάλισης του εφοδιασμού της Ελληνικής αγοράς αλλά και αξιοποίησης εμπορικών ευκαιριών.
 
Οι επενδύσεις του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε €17 εκατομμύρια, καθώς δεν υπάρχουν σημαντικά έργα σε εξέλιξη μέσα στη χρονική περίοδο αυτή.  Επιπλέον, στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος, υλοποιείται η τεχνικοοικονομική μελέτη (FEED) για την αναβάθμιση του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας, όπου ήδη έχει προκριθεί η τεχνολογία για την εγκατάσταση Flexi Coker.

Επισυνάπτονται τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 

(σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

 

Α’ Τρίμηνο

 

 

Εκατομμύρια  €

 

2005

 

2006

 

%

 

Πωλήσεις

EBITDA

Κέρδη προ φόρων(Earnings before Tax)

Καθαρά Κέρδη
(Net Income)

Καθαρά ΚέρδηΑνά Μετοχή (EPS) €

Λειτουργικές Ταμειακές
Ροές (1)

 

1.460

 129

 82


55


0,18


77

 

 

 

2.058

 134

 107


72


0,24


116

 

41 %

 4  %

 30 %


32 %


32  %


52  %

 

31.12.2005

31.3.2006

 

 

Καθαρός Δανεισμός

 

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (D/D+E)

 

 

700

 

 25%

 

930

 

 29 %

 

 

 --

 

 --

 

 

 

 

 (1) Καθοριζόμενο ως EBITDA  μείον επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού.