Αποτελέσματα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2005 (σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Iσχυρή κερδοφορία για το πρώτο εννεάμηνο του 2005 για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη € 259 εκατομμυρίων (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος Εταιριών Ελληνικών Πετρελαίων για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2005, που αντιστοιχούν σε € 0,85 ανά μετοχή (EPS), αυξημένα κατά 103% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, προτείνεται η έγκριση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση προμερίσματος € 0,15 ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, τα Ενοποιημένα κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2005 ανήλθαν σε € 520 εκατομμύρια, ενώ τα Ενοποιημένα προ φόρων κέρδη σε € 383 εκατομμύρια.

Σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2004, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου 2005 εξελίχθηκαν ως εξής:
 • Κύκλος εργασιών € 4.658 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 35 %
 • EBITDA € 520 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 56 %
 • Καθαρά Κέρδη € 259 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 103 %
 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή € 0,85, αυξημένα κατά 103 %
 • Λειτουργικές ταμειακές ροές € 384 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 154 %
 • Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων 10,3 %, αυξημένη κατά 4,8 %
 • Προτεινόμενο προμέρισμα € 0,15 ανά μετοχή.

Tα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της αγοράς που επηρέασαν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου ήταν:

 • Διατήρηση του θετικού για την διύλιση περιβάλλοντος με:
  • Συνεχιζόμενες υψηλές τιμές αργού πετρελαίου και προϊόντων.
  • Υψηλά, αλλά με έντονη διακύμανση, περιθώρια διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια στη
  • Μεσόγειο (Med Cracking refining margins).
 • Μείωση της εγχώριας ζήτησης προϊόντων πετρελαίου, πλην βενζινών όπου παρουσιάζεται αύξηση.
 • Υψηλότερη ισοτιμία € / $ κατά 3% σε σχέση με το εννεάμηνο 2004, επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσματα καθώς τα περιθώρια διύλισης καθορίζονται σε Δολλάρια.

Επιχειρηματικές εξελίξεις:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
 • Τα λειτουργικά κέρδη της δραστηριότητας στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 391 εκατομμύρια ευρώ (+91%). Κύριοι λόγοι για την βελτίωση είναι:

Ποσότητες:

 • Σε επίπεδο πωλήσεων σημειώνεται η βελτίωση μεριδίου στο σύνολο των προϊόντων στην εγχώρια αγορά με αύξηση στις ποσότητες πωλήσεων στο Γ΄τρίμηνο κατά 6% ενώ οι συνολικές ποσότητες πωλήσεων του εννεαμήνου ανήλθαν σε 12 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (- 1% από το 2004).
 • Aντίστοιχα βελτιωμένη είναι επίσης η εικόνα του τριμήνου για την ΟΚΤΑ με αυξημένες ποσότητες πωλήσεων κατά 8% σε σχέση με το περυσινό τρίμηνο και το σύνολο του εννεαμήνου να ανέρχεται σε 661 χιλιάδες μετρικούς τόνους (+19% από πέρυσι).
Λειτουργικοί:
 • Βελτιωμένη απόδοση των μονάδων Ασπροπύργου μετά την αναβάθμιση του 2004.
 • Πλήρης εκμετάλλευση των συνεργιών διύλισης - εφοδιασμού.
 • Συγκράτηση λειτουργικού κόστους.
Περιβάλλον:
 • Θετική επίσης επίπτωση στα αποτελέσματα είχε το βελτιωμένο περιβάλλον τιμών και περιθωρίων διύλισης. Συγκεκριμένα, η συνολική αύξηση σε επίπεδο EBITDA για την δραστηριότητα της διύλισης, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2004, ανήλθε στα 187 εκατομμύρια Ευρώ,. Από αυτά, ποσοστό άνω του 70% οφείλεται στους εξωγενείς παράγοντες των περιθωρίων και της επίδρασης των τιμών στα αποθέματα.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα λειτουργικά κέρδη της δραστηριότητας εμπορίας ανήλθαν σε 41 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 54% από το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στις θυγατρικές εμπορίας του εξωτερικού όπου σημειώνεται σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο ποσοτήτων πωλήσεων αλλά και κερδοφορίας. Αντίθετα τα αποτελέσματα του εννεαμήνου για την Ελληνική αγορά διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2004 με τις ποσότητες πωλήσεων στα 2,9 εκατομμύρια τόνους (- 4% σε σχέση με πέρυσι) με παράλληλη μείωση περιθωρίων κέρδους.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Στον τομέα των πετροχημικών οι συνολικές πωλήσεις του εννεαμήνου ανήλθαν σε 284 χιλιάδες τόνους, 6% μειωμένες από το αντίστοιχο εννεάμηνο πέρυσι. Οι συνθήκες της εσωτερικής αγοράς στα προϊόντα πετροχημικών και κυρίως PVC χαρακτηρίζονται ως αρνητικές λόγω της γενικότερης μείωσης των κατασκευαστικών έργων και υστέρησης μεγεθών.

Στόχος της Διοίκησης παραμένει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών του Ομίλου και της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων.
Στα πλαίσια αυτά σημαντική προσπάθεια εξακολουθεί να γίνεται για τον έλεγχο και καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και των επενδύσεων του Ομίλου, μέσω οργανωτικών αλλαγών, καλύτερου προγραμματισμού και παρακολούθησης και αλλαγών στις διαδικασίες προμηθειών. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του εννεαμήνου 2005 είναι μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο ανήλθαν σε € 137 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την πρόοδο της κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 390 MW στην Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι μέχρι τέλος του έτους αναμένεται η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας.

Αν και μειωμένος σε σχέση με τον Ιούνιο 2005, ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε 713 εκατομμύρια ευρώ καθώς απαιτείται δέσμευση επιπλέον κεφαλαίων κίνησης λόγω των υψηλών τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ανήλθε σε 25% (έναντι 27% στις 30/6/2005) εξακολουθώντας να παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου χωρίς προβλήματα.

Σε συνέχεια των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων του Ομίλου καθώς και της ισχυρής χρηματοοικονομικής του θέσης, το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 12/12/05 με θέμα την "Έγκριση Διανομής και καταβολής προμερίσματος στους Μετόχους της εταιρείας". Ως ύψος προμερίσματος θα προταθεί το ποσό των 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Επισυνάπτονται τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)


Εννεάμηνο

Εκατομμύρια €20042005

%

Πωλήσεις3.4574.658

35%

EBITDA334520

56%

Κέρδη προ φόρων (Earnings before Tax)225383

70%

Καθαρά Κέρδη (Net Income)128259

103%

Καθαρά Κέρδη Ανά Μετοχή (EPS) €0,420,85

103%

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (2)151384

154%

 

Καθαρός Δανεισμός386 (1)713

-

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (D/D+E)17% (1)25%

-(1) Τα συγκριτικά αναφέρονται στα στοιχεία Δεκεμβρίου 2004.

(2) Καθοριζόμενο ως EBITDA μείον επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού.