Αποτελέσματα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2005 (σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη € 141,3 εκατομμυρίων (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος Εταιριών Ελληνικών Πετρελαίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2005, που αντιστοιχούν σε € 0,46 ανά μετοχή (EPS), αυξημένα κατά 78 % από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, τα Ενοποιημένα κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2005 ανήλθαν σε € 311,5 εκατομμύρια, ενώ τα Ενοποιημένα προ φόρων κέρδη σε € 211,2 εκατομμύρια.

Σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2004, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου 2005 εξελίχθηκαν ως εξής:
 • Κύκλος εργασιών € 2.863 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 29 %.
 • EBITDA € 311,5 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 55 %.
 • Καθαρά Κέρδη € 141,3 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 78 %.
 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή € 0,46, αυξημένα κατά 78 %.
 • Λειτουργικές ταμειακές ροές € 211 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 201 %.
 • Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων 7,2 %, αυξημένη κατά 31 %.

Tα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της αγοράς που επηρέασαν τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου ήταν:

 • Διατήρηση κατά το μεγαλύτερο μέρος του β΄ τριμήνου 2005 του θετικού για την διύλιση περιβάλλοντος με:
  • Συνεχιζόμενες υψηλές τιμές αργού πετρελαίου και προϊόντων.
  • Υψηλά, αλλά με έντονη διακύμανση, περιθώρια διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια στη Μεσόγειο (Med Cracking refining margins).
 • Μείωση της εγχώριας ζήτησης προϊόντων πετρελαίου, πλην βενζινών και καυσίμων αεροπορίας.
 • Υψηλότερη ισοτιμία € / $ κατά 5 % σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2004, επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσματα καθώς τα περιθώρια διύλισης καθορίζονται σε Δολλάρια.
Επιχειρηματικές εξελίξεις:

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία
 • Τα λειτουργικά κέρδη της δραστηριότητας ανήλθαν σε 218 εκατομμύρια ευρώ (+ 68 %) λόγω της οικονομικής απόδοσης των μονάδων καθώς επίσης και της πλήρους εκμετάλλευσης των συνεργιών διύλισης / εφοδιασμού αλλά και των αποτελεσμάτων μείωσης λειτουργικού κόστους.
 • Βελτίωση μεριδίου στο σύνολο των προϊόντων στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνολικές ποσότητες πωλήσεων του εξαμήνου ανήλθαν σε 8 εκατομμύρια Μ/Τ (- 3 % από το 2004). Η μείωση των πωλήσεων ακολουθεί κατά κύριο λόγο την πτώση της εγχώριας αγοράς στα προϊόντα πετρελαίου θέρμανσης και βιομηχανικών πελατών καθώς επίσης και στη διαφοροποίηση του προγραμματισμού παραγωγής με στόχο τη βέλτιστη οικονομική απόδοση των μονάδων.
 • Αντίθετα με τα ανωτέρω οι πωλήσεις της ΟΚΤΑ αυξήθηκαν κατά 26 % αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση στη λειτουργία και διαχείριση του διυλιστηρίου, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
Λιανική Εμπορία
 • Τα λειτουργικά κέρδη της δραστηριότητας εμπορίας ανήλθαν σε 24 εκατομμύρια ευρώ καθώς η επίπτωση από τις απώλειες όγκων αντισταθμίστηκε με τη διάθεση αυξημένων ποσοτήτων προϊόντων προστιθέμενης αξίας KINITRON καθώς και βελτιωμένες επιδόσεις από τις θυγατρικές του εξωτερικού.
 • Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις του β΄ τριμήνου στο εσωτερικό παρουσιάζουν σημεία βελτίωσης, οι συνολικές πωλήσεις του εξαμήνου ανήλθαν σε 1,848 εκατομμύρια τόνους (- 7 % σε σχέση με το 2004) ακολουθώντας την πορεία της αγοράς.
 • Στο εξωτερικό, βελτίωση παρουσίασαν όλες σχεδόν οι θυγατρικές με συνολικές πωλήσεις 388 χιλιάδων τόνων (+ 3 % σε σχέση με πέρυσι).
Πετροχημικά
 • Στον τομέα των πετροχημικών οι συνολικές πωλήσεις του εξαμήνου ανήλθαν σε 182 χιλιάδες τόνους, 7 % μειωμένες από το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι. Οι συνθήκες της εσωτερικής αγοράς στα προϊόντα πετροχημικών και κυρίως PVC χαρακτηρίζονται ως αρνητικές λόγω της γενικότερης μείωσης των κατασκευαστικών έργων και υστέρησης μεγεθών.
Στόχος της Διοίκησης παραμένει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών του Ομίλου και της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων. Στα πλαίσια αυτά σημαντική προσπάθεια εξακολουθεί να γίνεται για τον έλεγχο και καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και των επενδύσεων του Ομίλου, μέσω οργανωτικών αλλαγών, καλύτερου προγραμματισμού και παρακολούθησης και αλλαγών στις διαδικασίες προμηθειών. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του α΄ εξαμήνου 2005 είναι μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο ανήλθαν σε € 101 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την πρόοδο της κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 390 MW στην Θεσσαλονίκη. Περί τα τέλη του έτους αναμένεται η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας.

Η συνεχιζόμενη αυξητική πορεία των διεθνών τιμών αργού / προϊόντων, οδήγησαν σε σημαντικές αυξήσεις των κεφαλαίων που δεσμεύονται με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να ανέλθει σε 742 εκατομμύρια ευρώ και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης σε 27 % εξακολουθώντας όμως να παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Επομένως επιτρέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου αλλά και η επέκτασή του σε νέους τομείς στην ενεργειακή αγορά όπως η Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων και η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επισυνάπτονται τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)


A' Εξάμηνο

Εκατομμύρια €20042005

%

Πωλήσεις2,2232,863

29%

EBITDA201311.5

55%

Κέρδη προ φόρων(Earnings before Tax)135.2211.2

56%

Καθαρά Κέρδη (Net Income)79.5141.3

78%

Καθαρά ΚέρδηΑνά Μετοχή (EPS) €0.260.46

78%

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (2)70211

201%

 

Καθαρός Δανεισμός386 (1)742

-

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (D/D+E)17% (1)27%

-(1) Τα συγκριτικά αναφέρονται στα στοιχεία Δεκεμβρίου 2004.

(2) Καθοριζόμενο ως EBITDA μείον επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού.