Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου/Εννεαμήνου 2013

Θετικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές περιβάλλον διύλισης.

Κύρια χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου και Εννεαμήνου 2013:

Γ’ Τρίμ. 2012Γ’ Τρίμ. 2013Σε εκ. €Εννεάμηνο 2012Εννεάμηνο 2013

2.993

3.404

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

9.566

10.246

93

74

Συγκρίσιμα EBITDA

366

133

123

75

EBITDA

285

40

63

1

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη

114

(82)

70

2

Καθαρά Κέρδη

209

(171)

 

Εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον διύλισης.

Μειωμένες ποσότητες αργού στη Μεσόγειο: Το διεθνές και, ιδιαίτερα, το Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης επιδεινώθηκε περαιτέρω στο Γ’ Τρίμηνο του 2013, καθώς στα προβλήματα διαθεσιμότητας αργού πετρελαίου λόγω κυρώσεων επί των εξαγωγών Ιρανικού πετρελαίου, προστέθηκαν οι μειωμένες ποσότητες αργού από το Ιράκ και τη Λιβύη, λόγω των εξελίξεων στις χώρες αυτές. Επιπλέον, η προσφορά Ρωσικού αργού στην Ευρώπη παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας την τιμή του σε ιστορικά υψηλά σε σχέση με την τιμή αναφοράς αργού τύπου Brent, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιαίτερα υψηλού κόστους προμήθειας πρώτων υλών στη Μεσόγειο.

Ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης: Οι αυξημένες τιμές αργού και το υψηλό κόστος ενέργειας, αποτέλεσαν σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια έναντι των Αμερικανικών και Ασιατικών και, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση τελικών προϊόντων, διαμόρφωσαν τα περιθώρια διύλισης σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης FCC διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά 1,0$/bbl (Γ’ Τρίμ. 2012: 6,3$/bbl) ενώ τα περιθώρια Hydrocracking, αν και ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 2,9$/bbl, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η επίπτωση των ανωτέρω στην κερδοφορία του κλάδου διύλισης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ανέρχεται σε περίπου $120εκ.

Σταδιακή εξομάλυνση της Ελληνικής αγοράς καυσίμων.
Μετά τη σημαντική υποχώρηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων τα τελευταία χρόνια, λόγω της ύφεσης και των ιδιαίτερα υψηλών ειδικών φόρων κατανάλωσης, που κορυφώθηκε με τη μείωση κατά 70% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης κατά την περσινή χειμερινή περίοδο, ο ρυθμός μείωσης της ζήτησης έχει πλέον υποχωρήσει. Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τον Αύγουστο να παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης. Σημειώνεται ότι, η αυξημένη τουριστική κίνηση κατά το Γ’ Τρίμηνο είχε ιδιαίτερα θετική επίπτωση στη ζήτηση, τόσο για καύσιμα κίνησης σε τουριστικές περιοχές όσο και για καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλίας.

Οικονομικά αποτελέσματα

Θετικά αποτελέσματα: Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσαν Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €74εκ (Β’ Τρίμ. 2013: €21εκ) καθώς η πλήρης λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας, η επιτάχυνση των προγραμμάτων μετασχηματισμού και οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον. Το διυλιστήριο Ελευσίνας ολοκλήρωσε τη διαδικασία αριστοποίησης της λειτουργίας όλων των μονάδων του, με αυξημένη παραγωγή και βελτιωμένο μίγμα προϊόντων. Συγκεκριμένα, η απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, τζετ) ξεπέρασε τις προδιαγραφές και προσέγγισε το 76%, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του Ομίλου στο 55%. Μεγάλο μέρος των νέων προϊόντων διατίθεται πλέον σε αγορές του εξωτερικού, με τις εξαγωγές να ανέρχονται το Γ’ Τρίμηνο στο 45% της παραγωγής σε σχέση με 33% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Σημειώνεται ότι, η συνολική αξία των εξαγωγών στο εννεάμηνο ανήλθε στα €3δισ (ποσό που αντιπροσωπεύει το 15% των συνολικών Ελληνικών εξαγωγών). Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του κλάδου Εμπορίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι θυγατρικές εταιρείες μας ΕΚΟ και ΕΚ παρουσίασαν βελτιωμένη κερδοφορία σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιούνται (πρατήρια, βιομηχανία, αεροπορία, ναυτιλία).

Περαιτέρω βελτίωση ανταγωνιστικότητας: Στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, συνεχίζονται οι δράσεις επιτάχυνσης των προγραμμάτων μετασχηματισμού με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στον κλάδο διύλισης και τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους. Η συνεισφορά των προγραμμάτων αυτών το Γ’ Τρίμηνο ανήλθε σε €15εκ ενώ, συνολικά τα προγράμματα έχουν αποφέρει στον Όμιλο την τελευταία τριετία σωρευτικές οικονομίες άνω των €650εκ.
Σε επίπεδο Καθαρών Κερδών, παρά τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω των υψηλών επενδύσεων των τελευταίων ετών καθώς και το ιδιαίτερα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που επωμίζονται όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις, ο Όμιλος εμφάνισε θετικά αποτελέσματα.

Μείωση δανεισμού: Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε στα €2,3δισ, ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με πέρυσι (€2,4δισ), παρά τη σημαντική αύξηση παραγωγής και πωλήσεων. Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής του στρατηγικής, ο Όμιλος εστιάζει τις προσπάθειες στην αποκλιμάκωση του δανεισμού του, διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και μείωση του κόστους. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε στο προηγούμενο τρίμηνο, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησαν στη μεγαλύτερη Ελληνική έκδοση ομολόγου (unrated) ύψους €500εκ ενώ η ζήτηση κατά την περίοδο εγγραφών για το συγκεκριμένο ομόλογο έφτασε τα €3,7δισ.

Επιπλέον, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση του δανείου της ELPEDISON με τη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου, ύψους €300εκ για 2 έως 3 χρόνια, με τη συμμετοχή πέντε ελληνικών και ξένων τραπεζών.

Πώληση ΔΕΣΦΑ

Υπογραφή εντός του 2013 και ολοκλήρωση εντός του 2014: Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την προτεινόμενη συναλλαγή οπότε και αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ στη SOCAR, έναντι €400εκ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στο ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα €212εκ. Η συναλλαγή υπόκειται πλέον στη διαδικασία έγκρισης από τις εποπτικές αρχές ανταγωνισμού και ενέργειας σε Ελλάδα και Ε.Ε. Ο Όμιλος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της συμμετοχής του στο ΔΕΣΦΑ για την αποκλιμάκωση του δανεισμού και του χρηματοοικονομικού κόστους του.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Το ήδη δυσμενές διεθνές περιβάλλον διύλισης επιδεινώθηκε στο Γ’ Τρίμηνο. Η διαθεσιμότητα αργού μειώθηκε περεταίρω, με αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώριά μας. Παρά το ιδιαίτερα αρνητικό εξωτερικό περιβάλλον, ο Όμιλος δημοσίευσε θετικά αποτελέσματα επιτυγχάνοντας βελτίωση σε όλους τους τομείς που μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί. Οι επιδόσεις των διυλιστηρίων μας βελτιώνονται συνεχώς, με το ποσοστό παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας να διαμορφώνεται σε επίπεδα από τα πλέον υψηλά στον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής μας βάσης μετά τις σημαντικές επενδύσεις της πενταετίας 2007-2012. Επιπλέον, οι εξαγωγές μας συνεχίζουν να αυξάνονται ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Ομίλου. Στην Εγχώρια και Διεθνή Εμπορία καθώς και στα Πετροχημικά, η στρατηγική και οι προσπάθειές μας αποδίδουν και οδήγησαν σε θετικότερα αποτελέσματα. Επίσης, η επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας, με αύξηση των ωφελειών σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις μας σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €22εκ (Γ’ Τρίμηνο), σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2013, παρά την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης.

Οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 53% στα 1,4εκ τόνους (Γ’ Τρίμηνο) ενώ οι  συνολικές πωλήσεις προϊόντων διύλισης ανήλθαν στα 3,4εκ τόνους (+14%).

Η διαδικασία αριστοποίησης του διυλιστηρίου Ελευσίνας ολοκληρώθηκε οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής του Ομίλου κατά 13%, στα 3,15εκ τόνους, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων με παραγόμενα προϊόντα. 

Ταυτόχρονα, υλοποιούνται συνέργειες μεταξύ των 3 διυλιστηρίων με θετικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο αυξημένος τουρισμός είχε θετική επίδραση στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης και αεροπορίας, διαμορφώνοντας τα κέρδη EBITDA στα €20εκ, την καλύτερη επίδοση από το Α’ Τρίμηνο 2010. 

Οι όγκοι πωλήσεων λιανικής εμπορίας κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το Γ’ Τρίμηνο 2012, λόγω ζήτησης ντίζελ ενώ η αύξηση της ζήτησης σε περιοχές με τουριστική κίνηση αύξησε τα αντίστοιχα περιθώρια. 

Αυξημένη ήταν η συνεισφορά από όλους τους κλάδους εγχώριας εμπορίας ενώ το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μείωσης κόστους επιδρά θετικά στην κερδοφορία.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €16εκ, με βελτίωση των επιδόσεων σε Βουλγαρία και Κύπρο. 

Ταυτόχρονα, η νέα παραγωγική δυναμικότητα των διυλιστηρίων του Ομίλου επιτρέπει την αύξηση  πωλήσεων σε νέες αγορές χονδρικής εμπορίας μέσω των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού, κάτι που επίσης αυξάνει την ενοποιημένη κερδοφορία του Ομίλου.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Η διατήρηση ισχυρών περιθωρίων πολυπροπυλενίου και οι βελτιωμένες εμπορικές επιδόσεις οδήγησαν σε αυξημένη κερδοφορία, με τα EBITDA να ανέρχονται στα €17εκ, αυξημένα κατά 34% σε σχέση με Γ’ Τρίμηνο 2012.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €10εκ, με αύξηση όγκων κατά 16%. Τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ συνεχίζουν να ενσωματώνουν και τα αποτελέσματα του ΔΕΣΦΑ με την μέθοδο της καθαρής θέσης καθώς δεν έχει υπογραφεί ακόμη η συμφωνία πώλησης των μετοχών προς την SOCAR.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €16εκ (Γ’ Τρίμηνο 2012: €19εκ), λόγω χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος (-8%) και εργασιών συντήρησης στο εργοστάσιο Θίσβης.
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2013
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκ.Γ’ Τρίμηνο
2012
Γ’ Τρίμηνο
2013
% ΔΕννεάμηνο
2012
Εννεάμηνο
2013
% Δ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης
(χιλ. ΜΤ)

2.993

3.404

14%

9.566

10.246

7%

Πωλήσεις

2.526

2.650

5%

7.605

7.447

-2%

EBITDA

123

75

-39%

285

40

-86%

Συγκρίσιμο EBITDA 1

93

74

-21%

366

133

-64%

Καθαρά Κέρδη

70

2

-

114

-171

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

63

1

-

209

-82

-

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

Απασχολούμενα Κεφάλαια

 

 

 

4.927

4.604

-7%

Καθαρός Δανεισμός

   

2.418

2.293

-5%

Δανειακή Μόχλευση

   

49%

49%

 

 

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

Σημείωση προς τους συντάκτες:
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με εταιρική παρουσία σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και η κεφαλαιοποίησή τους ανέρχεται σε περίπου €2,7δισ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές
Τηλ.:  210-6302399
Email: [email protected]

E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Τηλ.:  210-6302241
Email: [email protected]