Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2014

Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας. Η πτώση των διεθνών τιμών αργού επιβάρυνε τα δημοσιευμένα αποτελέσματα.

 
Ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παρουσίασε βελτιωμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητές του, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Γ’ Τρίμηνο να διαμορφώνονται στα €146 εκατ.. Αυτά οφείλονται στο καλύτερο διεθνές περιβάλλον διύλισης, την αυξημένη συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας με αύξηση της παραγωγής και εξαγωγών προϊόντων, τον έλεγχο κόστους αλλά και τις βελτιωμένες επιδόσεις στους κλάδους Εμπορίας, κυρίως λόγω τουρισμού και αεροπορικής κίνησης, καθώς και των Πετροχημικών. Η πτώση των διεθνών τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του κλάδου διύλισης. Τέλος, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα του υψηλού κόστους δανεισμού και της διαθεσιμότητας ρευστότητας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, ισχυροποιημένη εμφανίζεται η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου μετά από τις πρόσφατες εκδόσεις διεθνών ομολόγων και τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στο τρίμηνο.

Τα κύρια μεγέθη του Ομίλου για το Γ’ Τρίμηνο και Εννεάμηνο 2014 συνοψίζονται παρακάτω:

Γ’ Τρίμ. 2013

Γ’ Τρίμ. 2014

Σε εκατ. €

Εννεάμηνο 2013

Εννεάμηνο 2014

3.397

3.581

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

9.782

9.557

74

146

Συγκρίσιμα EBITDA

133

246

75

45

EBITDA

40

123

1

24

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη

(82)

(48)

2

(51)

Καθαρά Κέρδη

(171)

(139)

19

24

Επενδύσεις

56

85

-

-

Δανειακή Μόχλευση

49%

46%

0,4

3,6

Ενδεικτικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ($/bbl)

2,2

2,4

 

Σημαντική μείωση διεθνών τιμών αργού και βελτίωση Ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης. Ισχυροποίηση δολαρίου έναντι του ευρώ

Η αυξημένη διαθεσιμότητα αργού από τις ΗΠΑ και η αύξηση παραγωγής σε Λιβύη και Ιράκ, αντιστάθμισαν τη μειωμένη προσφορά Ρωσικού αργού στη Μεσόγειο και σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των διεθνών τιμών αργού κατά το Γ’ Τρίμηνο. Η τιμή  αργού πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε πτώση της τάξης των $25/bbl, κάτω από $90/bbl το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου σε σχέση με τις υψηλότερες τιμές του έτους που κατεγράφησαν στο τέλος Ιουνίου ($115/bbl).

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος οδήγησαν σε υποχώρηση της τιμής του Ευρώ, το οποίο σημείωσε χαμηλό διετίας στα 1,25 και διαμορφώθηκε στα 1,33 δολάρια κατά μέσο όρο για το Γ’ Τρίμηνο. Η ισχυροποίηση του δολαρίου ευνοεί τον κλάδο διύλισης, καθώς τα διεθνή περιθώρια, ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης της κερδοφορίας, υπολογίζονται και εκφράζονται σε δολάρια.

Οι εξελίξεις στην αγορά αργού πετρελαίου σε συνδυασμό με την αυξημένη διεθνή ζήτηση για προϊόντα, κυρίως βενζίνες, οδήγησαν σε βελτιωμένα περιθώρια διύλισης. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $4,6/bbl (Γ’ Τρίμ. 2013: $1,0/bbl), ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,1/bbl (Γ’ Τρίμ. 2013: $2,9/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων στο Γ’ Τρίμηνο 2014 ανήλθε στα 1,6 εκατ. τόνους, ενισχυμένη κατά 3% σύμφωνα με αρχικά επίσημα στοιχεία, παρουσιάζοντας αύξηση στα καύσιμα κίνησης για πρώτη φορά από το 2009. Ενισχυμένη εμφανίζεται η ζήτηση για ντίζελ ενώ ο ρυθμός μείωσης της αγοράς βενζίνης επιβραδύνεται. Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση στη ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα (+13%), λόγω αυξημένης αεροπορικής κίνησης κατά την τουριστική περίοδο .

Ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €146 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 97% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αντανακλώντας το βελτιωμένο Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης που επικράτησε στο Γ’ Τρίμηνο. Η βελτίωση στα αποτελέσματα καταγράφηκε κυρίως από τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπορίας, με σημαντική αύξηση παραγωγής και εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 1,6 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 46% των συνολικών πωλήσεων. Ο δείκτης απασχόλησης (utilisation) του διυλιστηρίου Ελευσίνας ξεπέρασε το 100% της δυναμικότητας σχεδιασμού (design capacity) για το Γ’ Τρίμηνο, μετά τις εργασίες βελτίωσης του περασμένου Μαρτίου-Απριλίου, και παρουσίασε αυξημένη αποδοτικότητα και συνεισφορά.  Αντίστοιχα, βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισαν και οι κλάδοι Εμπορίας και Πετροχημικών.

Τα έργα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επέδρασαν θετικά στα αποτελέσματα με επιπλέον όφελος €24 εκατ. για το Γ’ Τρίμηνο 2014, με μεγάλο μέρος της ωφέλειας να προέρχεται από τη μείωση των σταθερών εξόδων που είναι χαμηλότερα κατά 12% το 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του επιτυγχάνοντας μείωση στο λειτουργικό κόστος σε όλους τους κλάδους, βελτιωμένη οργάνωση και συνέργιες σε κεντρικές διευθύνεις ενώ και η λειτουργία και η ενεργειακή απόδοση των διυλιστηρίων έχει βελτιωθεί με ουσιαστική επίδραση στην κερδοφορία.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου €100 εκατ. λόγω αποτίμησης αποθεμάτων, οδηγώντας τα Κέρδη EBITDA στα €45 εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €75 εκατ.) ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα -€51 εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €2 εκατ.).

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €1,8 δισ., μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 46% (Γ’ Τρίμ. 2013: 49%). Οι πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων έχουν ισχυροποιήσει τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου επιτρέποντας σε πρώτη φάση την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κοινοπρακτικού δανείου στο οποίο συμμετείχαν Ελληνικές και ξένες τράπεζες. Η στρατηγική για την περαιτέρω αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων με στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη διαχείριση των ευμετάβλητων συνθηκών στην αγορά κεφαλαίων αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests των Ελληνικών τραπεζών αλλά και ευρύτερα των παραγόντων που επηρεάζουν τις αγορές κεφαλαίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Διανομή Αποθεματικών Ν.4172/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αποφασίσει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός του 2014, με θέμα την εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 σχετικά με την έκτακτη φορολόγηση και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος είχε εγγράψει στα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε στις 31/12/2013 πρόβλεψη γα φόρους ύψους €21 εκατ., που αντιστοιχεί στο 19% των σχετικών αποθεματικών. Με τη φορολόγηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση τόσο της εταιρείας όσο και των μετόχων και η διανομή που προβλέπεται αναλογεί στο ποσό των €0,21 ανά μετοχή.

Διαδικασία πώλησης ΔΕΣΦΑ

Οι διαδικασίες έγκρισης για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά την οριστική πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ ως ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE) και την ευθυγράμμιση του Ελληνικού νομικού πλαισίου, εκκρεμεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Στο Γ’ Τρίμηνο, ο Όμιλος σημείωσε ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες κερδοφορίας μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα αναπτυξιακών επενδύσεων και αναδιάρθρωσης των προηγούμενων ετών. Η σημαντική μείωση των διεθνών τιμών αργού, που επηρέασαν αρνητικά τα δημοσιευμένα μας αποτελέσματα, αποδεικνύει ότι η ευμεταβλητότητα και αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας παραμένουν. Η διατήρηση χαμηλών διεθνών τιμών αργού ευνοεί τον κλάδο διύλισης καθώς μειώνει το κόστος ενέργειας, έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την κερδοφορία, ενώ θετικά επιδρά και στη συνολικότερη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Όλα τα διυλιστήριά μας λειτούργησαν σε υψηλό βαθμό απασχόλησης, οδηγώντας σε αύξηση εξαγωγών. Το διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τις εργασίες βελτίωσης του Μαρτίου-Απριλίου 2014, ξεπέρασε το 100% του βαθμού απασχόλησης έναντι προδιαγραφών σχεδιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια του Τριμήνου, με σημαντική συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και οι θυγατρικές λιανικής εμπορίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και ο κλάδος των Πετροχημικών.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της εξωστρέφειας και τη συνεχή λειτουργική βελτίωση σε όλες τις δραστηριότητές μας και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις σημαντικές μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον.»

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €84 εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €22 εκατ.).
  • Τα διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν καλύτερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων, λόγω αριστοποίησης εφοδιασμού και προσαρμογής μίγματος αργού για εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στις διεθνείς αγορές, ενώ τα συνολικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 10%, παρά την αύξηση παραγωγής στα 3,3 εκατ. τόνους, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
  • Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς σημείωσαν αύξηση 3%, βελτιώνοντας τα μερίδια του Ομίλου στα καύσιμα κίνησης, ενώ οι εξαγωγές, στα 1,6 εκατ. τόνους, σημείωσαν αύξηση 13%, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στα 3,6 εκατ. τόνους, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Αύξηση πωλήσεων κατά 10%, με όλες τις επιμέρους δραστηριότητες να βελτιώνουν τη συνεισφορά τους. Η αυξημένη τουριστική κίνηση είχε θετικό αντίκτυπο τόσο στον κλάδο πρατηρίων όσο και των αεροπορικών καυσίμων, οδηγώντας τα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €25 εκατ. (+28%).
  • Βελτίωση μεριδίων λόγω αποτελεσματικής διαχείρισης δικτύου και μάρκετινγκ, με το BP ULTIMATE DIESEL να σημειώνει σημαντική επιτυχία, λίγους μόλις μήνες μετά την εισαγωγή του στην αγορά.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Ο κλάδος Διεθνούς Εμπορίας διατήρησε την κερδοφορία του, με τα Συγκρίσιμα EBITDA στα €16 εκατ., λόγω μείωσης εξόδων και θετικών εμπορικών και λειτουργικών επιδόσεων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, παρά το δυσμενές περιβάλλον.
  • Αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 4% λόγω περεταίρω καθετοποίησης με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

  • Τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου, το ιστορικό υψηλό παραγωγής προπυλενίου στο διυλιστήριο Ασπροπύργου και η μείωση κόστους οδήγησαν σε αύξηση της κερδοφορίας κατά 14%, με τα EBITDA να ανέρχονται στα €19 εκατ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιριών στα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €3 εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €10 εκατ.), λόγω μειωμένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €13 εκατ. (-18% έναντι Γ’ Τριμ. 2013).

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ.

Γ’  Τρίμηνο 2013

Γ’ Τρίμηνο 2014

% Δ

 

Εννεάμηνο 2013

Εννεάμηνο 2014

% Δ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

 

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

3.397

3.581

5%

 

9.782

9.557

-2%

Πωλήσεις

2.650

2.634

-1%

 

7.447

7.096

-5%

EBITDA

75

45

-40%

 

40

123

-

Συγκρίσιμα EBITDA 1

74

146

97%

 

133

246

84%

Καθαρά Κέρδη

2

-51

-

 

-171

-139

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

1

24

-

 

-82

-48

-

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

 

 

 

 

4.604

3.849

-16%

Καθαρός Δανεισμός

 

 

 

 

2.293

1.780

-22%

Δανειακή Μόχλευση

 

 

 

 

49%

46%

 

 

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:     210-6302399

Email:  [email protected]                                                           

E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ.:     210-6302241

Email:  [email protected]

 Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου

Τηλ.:     210-6302197

Email:   [email protected]