Αποτελέσματα Δ΄ τριμήνου 2014

Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα
Σημαντική επιβάρυνση στα δημοσιευμένα αποτελέσματα από την πτώση των διεθνών τιμών αργού

 

Το Δ’ Τρίμηνο 2014, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία  όλων των εποχών για Δ’ τρίμηνο, διαμορφώνοντας έτσι τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 2014 σε €417 εκατ. (2013: €178 εκατ.) και οδηγώντας σε θετικά Συγκρίσιμα Καθαρά Αποτελέσματα. Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, με ορισμένους κλάδους να επιτυγχάνουν ρεκόρ συνεισφοράς. Στα αποτελέσματα του κλάδου διύλισης συνετέλεσαν το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον διύλισης κατά το δεύτερο εξάμηνο και οι καλύτερες επιδόσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου, μετά και τα έργα βελτίωσης στο διυλιστήριο Ελευσίνας στις αρχές του 2014. Τα παραπάνω ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις προσπάθειες ελέγχου των εξόδων και την αύξηση των εξαγωγών, που ανήλθαν στο 50% των συνολικών πωλήσεων.

Αύξηση σημείωσε και η συνεισφορά του κλάδου Εμπορίας: στην Ελλάδα, οι επιτυχημένες προσπάθειες αναδιοργάνωσης των τελευταίων δύο ετών οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία σε υψηλό τετραετίας ενώ και οι θυγατρικές εξωτερικού κατέγραψαν την υψηλότερη συνεισφορά όλων των εποχών, παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον στις τοπικές αγορές τους. Ο κλάδος Πετροχημικών βελτίωσε επίσης τις επιδόσεις του, επιτυγχάνοντας ιστορικό υψηλό κερδοφορίας.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου, με αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων. Λόγω των υψηλών αποθεμάτων ασφαλείας που τηρούν τα διυλιστήρια, η συνολική ζημία λόγω πτώσης τιμών ανήλθε στα €484 εκατ., μετατρέποντας τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα 2014 σε δημοσιευμένα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, Καθαρά Αποτελέσματα -€365 εκατ.

Θετικές ήταν και οι ταμειακές ροές του Ομίλου καθώς, τα τελευταία τρίμηνα, η αυξημένη κερδοφορία σε συνδυασμό με τις ομαλοποιημένες πλέον επενδύσεις, οδήγησαν σε μείωση του δανεισμού. Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου εμφανίζεται ισχυροποιημένη, μετά από τις εκδόσεις διεθνών ομολόγων και την επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών, παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές προκλήσεις. Οι στρατηγικοί στόχοι, τόσο αναφορικά με τη διάρκεια (χρόνος λήξης) όσο και με τις πηγές χρηματοδότησης (ευρωομόλογα έναντι τραπεζικών δανείων) επετεύχθησαν και, επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα έχουν αρχίσει να εμφανίζουν μείωση. Δεδομένης της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας στις αγορές, η διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας και η ομαλή τροφοδοσία των βασικών μας αγορών παραμένουν κύριες προτεραιότητες οδηγώντας, έτσι, στη διατήρηση σχετικά αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων, με αντίστοιχη αρνητική επίπτωση στο χρηματοοικονομικό κόστος.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν στο επίπεδο των €136εκατ. και αφορούν, κυρίως, πάγιες εργασίες συντήρησης, επενδύσεις για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου σε θέματα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, εργασίες βελτίωσης του διυλιστηρίου Ελευσίνας καθώς και μικρότερα αναπτυξιακά έργα.

Τα κύρια μεγέθη του Ομίλου για το Δ’ Τρίμηνο και έτος 2014 συνοψίζονται παρακάτω:

Δ’ Τρίμ. 2013

Δ’ Τρίμ. 2014

Σε εκατ. €

2013

2014

2.915

3.981

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

12.696

13.538

45

171

Συγκρίσιμα EBITDA

178

417

(6)

(375)

Επίπτωση αποτίμησης αποθεμάτων

(70)

(484)

(11)

(206)

EBITDA

29

(84)

(35)

53

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη

(117)

5

(98)

(227)

Καθαρά Κέρδη

(269)

(365)

55

51

Επενδύσεις

112

136

-

-

Δανειακή Μόχλευση

43%

40%

2,3

4,0

Ενδεικτικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ($/bbl)

2,1

2,8

 

Σημαντική μείωση διεθνών τιμών αργού, περαιτέρω βελτίωση Ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης και ισχυροποίηση δολαρίου έναντι του ευρώ στο Δ’ Τρίμηνο 2014.

Η αυξημένη προσφορά στην παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου συνεχίστηκε και κατά το Δ’ Τρίμηνο, κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής στις ΗΠΑ και το Ιράκ και της απόφασης του ΟΠΕΚ να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή του. Σαν αποτέλεσμα, οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2009, με την τιμή αργού τύπου Brent κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2015 να διαμορφώνεται κάτω από τα $50/bbl, σημειώνοντας πτώση της τάξης των $45/bbl κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου 2014 και άνω των $65/bbl συνολικά στο Β’ Εξάμηνο 2014.

Το δολάριο ισχυροποιήθηκε περαιτέρω έναντι του ευρώ σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο, με θετικό αντίκτυπο στα διεθνή περιθώρια που υπολογίζονται σε δολάρια. Το ευρώ διαμορφώθηκε στα 1,25 δολάρια κατά μέσο όρο για το Δ’ Τρίμηνο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2006.

H μείωση του κόστους ενέργειας, λόγω των χαμηλότερων τιμών αργού, σε συνδυασμό με τις μειωμένες εισαγωγές ντίζελ από τη Β. Αμερική στην Ευρώπη, ήταν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν σε βελτίωση τα διεθνή περιθώρια διύλισης κατά το Β’ εξάμηνο, αντισταθμίζοντας το δυσμενές περιβάλλον του Α’ εξαμήνου. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $3,4/bbl (2013: $2,4/bbl) ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $4,5/bbl (2013: $3,7/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2014 ανήλθε σε 6,7 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα αρχικά επίσημα στοιχεία, ενισχυμένη κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, για πρώτη φορά από το 2009. Αύξηση σημείωσε η κατανάλωση ντίζελ, αντισταθμίζοντας αντίστοιχες απώλειες στη ζήτηση βενζίνης, καθώς 60% των νέων αδειών κυκλοφορίας αφορά ντιζελοκίνητα οχήματα. Επιπλέον, το περιβάλλον μειωμένων τιμών αλλά και η αναπροσαρμογή του ΕΦΚ οδήγησε σε ανάκαμψη της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης κατά 5%.

Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €171 εκατ. (Δ. Τρίμ 2013: €45 εκατ.) κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς του κλάδου Διύλισης. Το διυλιστήριο Ελευσίνας βελτίωσε σημαντικά τη συνεισφορά του καθώς κατέγραψε υψηλό δείκτη απασχόλησης (utilisation rate) και υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Επιπλέον, βελτιωμένη ήταν η κερδοφορία για τους κλάδους Εμπορίας και Πετροχημικών.

Η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων προκάλεσε ζημιές ύψους €375 εκατ. στο Δ’ Τρίμ. λόγω αποτίμησης αποθεμάτων, οδηγώντας τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA στα -€206 εκατ. (Δ’ Τρίμ. 2013: -€11 εκατ.) ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα -€227 εκατ. (Δ’ Τρίμ. 2013: -€98 εκατ.).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, λόγω βελτιωμένων επιδόσεων και ομαλοποίησης των επενδυτικών δαπανών. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €1,1 δισ., μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 40% (Δ’ Τρίμ. 2013: 43%). Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου, ο Όμιλος ανανέωσε πιστωτικές γραμμές με Ελληνικές τράπεζες, ύψους €1,5 δισ. περίπου, με σημαντική βελτίωση των εμπορικών όρων, της διάρκειας και του κόστους. Επιπλέον, εντός των πρώτων εβδομάδων του 2015, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησε σε σύναψη ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου τριετούς διάρκειας, ύψους €200 εκατ., που αυξάνει περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, οι διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού να αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέθεσαν στις 6 Φεβρουαρίου 2015 προσφορές για τις υπό παραχώρηση  περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας  και της ΒΔ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι ερευνητικές εργασίες στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, όπου τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ηγούνται κοινοπραξίας με την Ιταλική Edison και την Ιρλανδική Petroceltic.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ Τριμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Στο Δ’ Τρίμηνο, ο Όμιλος σημείωσε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, λόγω του ευνοϊκότερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης και των βελτιωμένων επιδόσεων σε όλες μας τις δραστηριότητες.
Το 2014, ο Όμιλος ωφελήθηκε από τα στρατηγικά έργα μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια όπως, α) η αναβάθμιση των διυλιστηρίων μας, β) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, γ) η αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας της λιανικής εμπορίας. Ενδεικτικά των παραπάνω επιδόσεων είναι η υψηλότερη παραγωγή και εξαγωγές στην ιστορία του, καθώς και σημαντική υπεραπόδοση των διυλιστηρίων μας έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. Επιπλέον, το 2014 πετύχαμε την ολοκλήρωση της στρατηγικής αναχρηματοδότησης και τη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων και της ρευστότητας, παρά τις συνεχείς προκλήσεις και τη μεταβλητότητα που αντιμετώπισαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις.
Όπως όλες οι εταιρείες διύλισης που διατηρούν υψηλά αποθέματα, η αρνητική επίπτωση των διεθνών τιμών αργού ήταν ουσιαστική στα ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματά μας.
Για το 2015, είμαστε προετοιμασμένοι για ένα περιβάλλον προκλήσεων, καθώς η μεταβλητότητα στις τιμές αργού και προϊόντων, το ξεκίνημα νέων ανταγωνιστικών διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, αναμένεται να διατηρηθούν. Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην ανταγωνιστικότητα, τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση και την προσεκτική διαχείριση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, αποβλέποντας σε βιώσιμα οφέλη για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την ευρύτερη κοινωνία.»  

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμ. 2014 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Το Δ’ Τρίμ., τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €133 εκατ. (Δ’ Τρίμ. 2013: €22 εκατ.).

Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ξεπέρασε τα 4 εκατ. τόνους για πρώτη φορά στην ιστορία, λόγω του υψηλού βαθμού απασχόλησης όλων των μονάδων, με το ποσοστό παραγωγής μεσαίων κλασμάτων να ανέρχεται στο 54%.

Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς σημείωσαν αύξηση 11%, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,1 εκατ. τόνους, στα υψηλότερα επίπεδα ιστορικά, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στα 4 εκατ. τόνους.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 9%, κυρίως λόγω πετρελαίου θέρμανσης και ντίζελ κίνησης. Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας ανήλθαν σε €2 εκ (Δ’ Τρίμ 2013: €1 εκ).

Η βελτίωση μεριδίων αγοράς συνεχίστηκε, λόγω και της επέκτασης του ιδιολειτουργούμενου δικτύου (139 πρατήρια στο τέλος του 2014) αλλά και του επιτυχημένου λανσαρίσματος διαφοροποιημένων προϊόντων -  BP ULTIMATE DIESEL και ΕΚΟ AVIO DIESEL.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο κλάδος Διεθνούς Εμπορίας αύξησε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων κατά 17%, κυρίως λόγω εξαγωγών από το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης στη χονδρεμπορική αγορά της Βουλγαρίας.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €13 εκατ., (+19%), με τη συνολική συνεισφορά για το 2014 στα αποτελέσματα του Ομίλου να ξεπερνάει το 12%.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου, το ρεκόρ παραγωγής προπυλενίου στο διυλιστήριο Ασπροπύργου και η μείωση κόστους, οδήγησαν τα συγκρίσιμα EBITDA στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των €26 εκατ. (4Q13: €11 εκατ).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €7 εκατ. (Δ’ Τρίμ. 2013: €10 εκατ.), λόγω μειωμένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €11 εκατ. (Δ’ Τριμ. 2013: €17 εκατ.), λόγω μειωμένης παραγωγής.


ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / 12ΜΗΝΟΥ 2014

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 

€ εκατ.

Δ’ Τρίμηνο 2013

Δ’ Τρίμηνο 2014

% Δ

 

2013

2014

% Δ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

 

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

2.915

3.981

37%

 

12.696

13.538

7%

Πωλήσεις

2.227

2.378

7%

 

9.674

9.474

-2%

EBITDA

(11)

(206)

-

 

29

(84)

-

Συγκρίσιμα EBITDA 1

45

171

-

 

178

417

-

Καθαρά Κέρδη

(98)

(227)

-

 

(269)

(365)

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

(35)

53

-

 

(117)

5

-

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

 

 

 

 

3.905

2.870

-26%

Καθαρός Δανεισμός

 

 

 

 

1.689

1.140

-33%

Δανειακή Μόχλευση

 

 

 

 

43%

40%

-

 

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες.
 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:     210-6302399

Email:   [email protected]


 E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου                                                   

Τηλ.:     210-6302241

Email:  [email protected]
 

Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου

Τηλ.:     210-6302197

Email:     [email protected]