Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου/Α’ Εξαμήνου 2015

Θετικά αποτελέσματα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης -
απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

Ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ κατά το Β’ Τρίμηνο κλήθηκε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του δυστυχήματος της 8 Μαΐου 2015, που επιπλέον επέκτεινε το σταμάτημα το διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το έκτακτο σταμάτημα της μονάδας flexicoker στο διυλιστήριο Ελευσίνας, καθώς και την τραπεζική κρίση με την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την τραπεζική αργία, στο τέλος Ιουνίου. Παρά τις προκλήσεις, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα του Β’ Τριμήνου 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη  περσινή περίοδο, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε €130 εκατ. (Β’ Τρίμ. 2014: €49 εκατ.), κυρίως λόγω ισχυροποιημένων διεθνών περιθωρίων διύλισης και ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου αλλά και λειτουργικών βελτιώσεων σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι προσπάθειες της Διοίκησης επικεντρώθηκαν στην ομαλή επανεκκίνηση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το οποίο μπήκε σε πλήρη λειτουργία στις 25 Ιουνίου 2015, αλλά και τη διαχείριση της τραπεζικής κρίσης στην Ελλάδα, κατά την οποία διασφαλίστηκε χωρίς μεγάλα προβλήματα η απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μας και η ομαλή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς, αλλά και των διεθνών πελατών μας.

Θετικό διεθνές περιβάλλον: Διατήρηση ικανοποιητικών Ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης

Η αυξημένη διεθνής ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου, κυρίως βενζίνες, συνεχίστηκε στο Β’ Τρίμηνο του 2015. Η διατήρηση των τιμών αργού πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα και η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη στις ανεπτυγμένες αγορές ήταν οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν την παγκόσμια ζήτηση. Οι τιμές αργού εμφάνισαν μικρή ανάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα του Α’ Τριμήνου και κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα $63 το βαρέλι, παραμένοντας όμως σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το δολάριο εμφάνισε μικρή άνοδο έναντι του ευρώ και διαμορφώθηκε στα 1,11 δολάρια/ευρώ κατά μέσο όρο για το Β’ Τρίμηνο, το ισχυρότερο (για το δολάριο) επίπεδο από το 2003.

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC που ανήλθαν στα $7,3/bbl, ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,8/bbl, λόγω αυξημένης προσφοράς ντίζελ.

Ελληνική Αγορά: Αύξηση ζήτησης καυσίμων στο Β’ Τρίμηνο, επιδείνωση εγχώριου οικονομικού κλίματος

Η εγχώρια αγορά καυσίμων συνέχισε να ενισχύεται στο Β’ Τρίμηνο 2015, στα 1,6 εκατ. τόνους (+6%), καθώς σημειώθηκε αύξηση ζήτησης σε όλα τα βασικά προϊόντα.

Η τραπεζική αργία και οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2015, αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα κατά το Β’ Εξάμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων και τα πρώτα σημάδια πτώσης της ζήτησης να εμφανίζονται στο Γ’ Τρίμηνο 2015, παρά τη αύξηση του τουρισμού.

Οικονομικά αποτελέσματα και κύριες επιχειρηματικές εξελίξεις

Τα αποτελέσματα του Β’ Τρίμηνου επηρεάστηκαν κυρίως από την αυξημένη συνεισφορά του κλάδου Διύλισης, με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται στα €38 εκατ.

Θετικά ήταν και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα οποία ενισχύθηκαν από κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων και συναλλαγματικών διαφορών, αντισταθμίζοντας μέρος από τις ζημιές των προηγούμενων τριμήνων. Τα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €144 εκατ., ενώ τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €49 εκατ.

Οι ταμειακές ροές ήταν επίσης θετικές, παρά τις αυξημένες επενδύσεις, στο πλαίσιο των προγραμμάτων συντήρησης και το χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο, παρά τις επιτυχημένες ενέργειες για την αποκλιμάκωσή του το 2014, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην Ελλάδα και παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €1,1 δισ., ελαφρώς χαμηλότερα από την 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 38%.

Από το τέλος Ιουνίου, οπότε κλιμακώθηκε η κρίση της Ελληνικής οικονομίας, με την τραπεζική αργία διάρκειας 3 εβδομάδων και την επιβολή ελέγχων στις ροές κεφαλαίων (capital controls), ο Όμιλος εφήρμοσε με επιτυχία σχετικό πλάνο αντιμετώπισης κρίσης, με βάση την πολιτική διαχείρισης κινδύνου, με στόχο την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων του και τη διασφάλιση του εφοδιασμού της αγοράς. Σαν αποτέλεσμα, τα διυλιστήρια λειτούργησαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο της Ελληνικής αγοράς, αλλά και συνεχίζοντας τις εξαγωγές προϊόντων. Λόγω επιχειρηματικού μοντέλου και αυξημένου εξαγωγικού προσανατολισμού, σχεδόν 60% των εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων αφορούν αγορές εκτός Ελλάδος και διεξάγονται μέσω διεθνών τραπεζών με τις οποίες ο Όμιλος διατηρεί πολυετή σχέση, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις από τα προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Σημαντικό ρόλο για την επιτυχή διαχείριση της κρίσης είχε και η χρηματοοικονομική στρατηγική που ακολούθησε ο Όμιλος τα προηγούμενα χρόνια για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης του, με έκδοση των ευρω-ομολόγων αλλά και διαπραγματεύσεις με τράπεζες του εξωτερικού, καθώς η δανειακή του χρηματοδότηση προέρχεται πλέον κατά 50% από το εξωτερικό και δεν επηρεάζεται από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, εκτός από το ξεκίνημα του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο η συντήρηση της μονάδας flexicoker του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, με όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργική διαθεσιμότητα στο Γ’ Τρίμηνο.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, συμφωνήθηκε επέκταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέχρι το Δεκέμβριο 2015, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού να αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχαν στον πρόσφατο διεθνή διαγωνισμό για έρευνα και παραγωγή σε θαλάσσιες περιοχές στη Δ. Ελλάδα, με υποβολή προσφορών στις 14 Ιουλίου 2015, επιβεβαιώνοντας έτσι το ενδιαφέρον του Ομίλου για τις εξελίξεις στη χώρα, μετά το άνοιγμα του εγχώριου κλάδου Ε&Π Υ/Α στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμ. 2015 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €78 εκατ. το Β’ Τρίμ.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου, στα 2,2 εκατ. τόνους, επηρεάστηκε από το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

Τόσο η εσωτερική αγορά, όσο και ο κλάδος Αεροπορίας και Ναυτιλίας εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων, με το συνολικό όγκο να ανέρχεται στα 2,9 εκατ. τόνους.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου οδήγησαν τα συγκρίσιμα EBITDA στα €23 εκατ., παρά τη μειωμένη παραγωγή προπυλενίου από το διυλιστήριο Ασπροπύργου και τις εργασίες συντήρησης στο συγκρότημα πολυπροπυλενίου της Θεσσαλονίκης.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Η βελτίωση επιδόσεων στους κλάδους αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, οδήγησε τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €13 εκατ.

Τα μερίδια αγοράς συνέχισαν να βελτιώνονται σε όλα τα βασικά προϊόντα, κυρίως λόγω επιτυχημένης στρατηγικής διαχείρισης δικτύου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η αυξημένη ζήτηση, λόγω χαμηλών διεθνών τιμών και τα υψηλά επίπεδα καθετοποίησης με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, οδήγησαν σε άνοδο του όγκου πωλήσεων (+12%).

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €15 εκατ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά του Ομίλου ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη ανήλθε στα €3 εκατ., λόγω μειωμένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικούς πελάτες, παρά την αύξηση όγκου πωλήσεων των ΕΠΑ.

Η κερδοφορία της Elpedison συνέχισε να επηρεάζεται από τη σημαντική καθυστέρηση στην μετάβαση στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 

€ εκατ.

  Β' Τρίμηνο
2014

 B’ Τρίμηνο 2015

% Δ

 

 Α’ Εξάμηνο 2014

 Α’ Εξάμηνο 2015

% Δ

Στοιχεία αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

3.185

2.950

-7%

 

5.976

6.565

10%

Πωλήσεις

2.385

1.785

-25%

 

4.462

3.664

-18%

EBITDA

53

144

-

 

78

299

-

Συγκρίσιμα EBITDA 1

49

130

-

 

100

335

-

Καθαρά Κέρδη

(50)

49

-

 

(91)

66

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

(53)

38

-

 

(72)

93

-

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

 

 

 

 

3.751

2.947

-21%

Καθαρός Δανεισμός

 

 

 

 

1.625

1.115

-31%

Δανειακή Μόχλευση

 

 

 

 

43%

38%

-

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:  210-6302399

Email: [email protected]                                                             

 

E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ.:  210-6302241

Email: [email protected]

 

Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου

Τηλ.:  210-6302197

Email: [email protected]