Αποτελέσματα Β΄ Τριμήνου 2014

Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου

Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα και όρους δανεισμού

Τα λειτουργικά αποτελέσματα σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου παρουσίασαν βελτίωση στο δεύτερο τρίμηνο με κύριους άξονες (α) την απόδοση των μονάδων στα διυλιστήρια, (β) αυξημένη συνεισφορά από τις εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (γ) χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και (δ) σταθεροποίηση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά. Αντίθετα, αρνητικά συνεχίζουν να μας επηρεάζουν το δυσμενές περιβάλλον για τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια καθώς και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προκαλούν αβεβαιότητα στις αγορές αργού πετρελαίου και αύξηση στο κόστος προμήθειας πρώτων υλών. Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €49 εκατ. (+133% έναντι του Β’ Τριμ. 2013).

Το τελευταίο εξάμηνο ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής για την αναχρηματοδότηση του Ομίλου, με αύξηση σε διαθέσιμες μακροπρόθεσμες γραμμές και μείωση κόστους, μετά την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους περίπου €620 εκατ. και αναδιαπραγμάτευση υφισταμένων δανειακών συμβάσεων με βελτίωση όρων.

Συνοπτικά τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του B’ Τριμήνου και Α’ Εξαμήνου 2014 είναι:

Β’ Τρίμ. 2013

Β’ Τρίμ. 2014

Σε εκατ. €

Α’ Εξάμ. 2013

Α’ Εξάμ. 2014

3.513

3.186

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

6.385

5.977

21

49

Συγκρίσιμα EBITDA

59

100

(23)

53

EBITDA

(35)

78

(62)

(53)

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη

(83)

(72)

(95)

(50)

Καθαρά Κέρδη

(173)

(88)

27

36

Επενδύσεις

37

61

-

-

Καθαρός Δανεισμός

1.802

1.625

2,6

1,6

Ενδεικτικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ($/bbl)

3,0

1,9

 

Αβεβαιότητα στις αγορές αργού και χαμηλά περιθώρια διύλισης για τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Οι προκλήσεις στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης συνέχισαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2014, με αβεβαιότητα και αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές αργού, λόγω των εξελίξεων στο Ιράκ αλλά και στη Λιβύη και την Ουκρανία. Σαν αποτέλεσμα, το αργό τύπου Brent σημείωσε μέσα στο Β’ Τρίμηνο υψηλό 9 μηνών, στα $115/bbl.

Οι εξαγωγές diesel από ΗΠΑ και Ρωσία προς την Ευρώπη διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, οδηγώντας τα περιθώρια diesel σε χαμηλά τετραετίας, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα περιθώρια των περισσότερων προϊόντων (product cracks) συγκριτικά με πέρυσι. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου παρέμειναν χαμηλά, με τα περιθώρια FCC να εμφανίζονται μειωμένα στα $2,3/bbl (Β’ Τρίμ. 2013: $3,5/bbl), ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $3,2/bbl (Β’ Τρίμ. 2013: $2,4/bbl).

Σταθεροποίηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η τάση σταθεροποίησης που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα τρία τρίμηνα στα καύσιμα κίνησης συνεχίστηκε και στο Β’ Τρίμηνο 2014, ενώ η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης εξακολουθεί να ενισχύεται σε βάρος της βενζίνης, τάση που έχει ήδη παρατηρηθεί στις νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. Με βάση αρχικά στοιχεία για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, η ζήτηση για προϊόντα διύλισης στο Β’ Τρίμηνο παρέμεινε σχεδόν σταθερή και κυμάνθηκε κοντά στα 1,5 εκατ. τόνους.

Βελτίωση αποτελεσμάτων

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €49 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 133% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές και, ιδιαίτερα, το Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης παρέμειναν δύσκολες, με χαμηλά ενδεικτικά περιθώρια διύλισης και ισοτιμία ευρώ - δολαρίου που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του τριμήνου κατά περίπου €18 εκατ. Παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε τόσο στον κλάδο διύλισης, όσο και στις υπόλοιπες βασικές δραστηριότητες του Ομίλου. Ειδικά, το διυλιστήριο Ελευσίνας παρουσίασε αυξημένη συνεισφορά μετά τις εργασίες βελτίωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του shut-down του περασμένου Μαρτίου-Απριλίου, με δείκτη απασχόλησης (utilisation) άνω του 100% της ονομαστικής δυναμικότητας, ενώ με θετική συνεισφορά λειτούργησε και το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Oι συνολικές πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου ανήλθαν σε 3,2 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να διατηρούνται στο 50% των πωλήσεων.

Τα έργα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και μείωσης κόστους επέδρασαν θετικά στα αποτελέσματα με επιπλέον όφελος €23 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο 2014, ξεπερνώντας τα €310 εκατ. σωρευτικά από το 2008. Μεγάλο μέρος της ωφέλειας προήλθε από τη μείωση των γενικών σταθερών εξόδων (G&A) που είναι χαμηλότερα κατά 16% στο Α’ Εξάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στόχος για το 2014 είναι η επίτευξη οικονομιών συνολικού ύψους άνω των €80 εκατ.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, οι λειτουργικές επιδόσεις και τα κέρδη λόγω αποτίμησης αποθεμάτων οδήγησαν σε Κέρδη EBITDA €53 εκατ. (Β’ Τρίμ. 2013: -€25 εκατ.) ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα που περιλαμβάνουν αποσβέσεις ύψους €48 εκατ. και χρηματοοικονομικά έξοδα €53 εκατ., παρουσίασαν επίσης βελτίωση καθώς διαμορφώθηκαν στα -€50 εκατ. (Β’ Τρίμ. 2013: -€95 εκατ.).

Όσον αφορά το πρόγραμμα επενδύσεων, το μεγαλύτερο μέρος των €61 εκατ. αφορούν έργα προληπτικής συντήρησης και μικρής κλίμακας αναβαθμίσεις των διυλιστηρίων και των εγκαταστάσεων, με τον Όμιλο να παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε βιομηχανικό παραγωγικό εξοπλισμό στην Ελληνική αγορά.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €1,6 δισ., μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 43% (Β’ Τρίμ. 2013: 44%).

Υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής

Κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου 2014 ο Όμιλος υλοποίησε μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και του υψηλού κόστους χρηματοδότησης, που λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών επηρεάζει όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκριμένα, στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προχώρησε στην έκδοση δυο Ευρωομολόγων, το πρώτο ύψους $400εκατ., με διετή διάρκεια και κόστος 4,625% και το δεύτερο ύψους €325εκατ., πενταετούς διάρκειας και κόστους 5,25%, που ολοκληρώθηκαν στις 16 Μαΐου και 4 Ιουλίου 2014 αντίστοιχα. Και οι δυο εκδόσεις χαρακτηρίστηκαν από ισχυρή ζήτηση εγχώριων και ξένων επενδυτών, τόσο ιδιωτικών όσο και θεσμικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών βιβλίων προσφορών σε λίγες μόνο ώρες και τη σημαντική υπερκάλυψή τους. Πέρα από την ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, οι εκδόσεις αυτές θα βελτιώσουν το κόστος χρηματοδότησης και τη ρευστότητα της εταιρείας, με θετική επίδραση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση Κοινοπρακτικών Δανείων λήξης 2016 αρχικού ύψους €605 εκατ., με μερική πρόωρη οικειοθελή αποπληρωμή ύψους περίπου €150 εκατ. (πέρα της ήδη προγραμματισμένης αποπληρωμής ύψους €50 εκατ.), χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την έκδοση του δολαριακού ομολόγου ίδιας λήξης. Τα νέα δάνεια έχουν συνολικό ύψος €400 εκατ. και χρόνο αποπληρωμής μέχρι το 2018.

Με τα παραπάνω επιτυγχάνονται ήδη σε μεγάλο βαθμό οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί στη χρηματοοικονομική στρατηγική για το 2014, με βελτίωση των όρων, της μέσης διάρκειας αλλά και του κόστους δανεισμού.

Περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να επιτευχθεί στο Β’ Εξάμηνο, όπου η επιπλέον ρευστότητα που διαθέτει ο Όμιλος θα βοηθήσει και στην καλύτερη εκμετάλλευση ευκαιριών, στη βελτίωση των όρων προμήθειας αργού πετρελαίου και την εμπορία προϊόντων.

Διαδικασία πώλησης ΔΕΣΦΑ

Οι διαδικασίες έγκρισης για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το ΤΑΙΠΕΔ, στην εταιρεία SOCAR, αντί €400 εκατ. από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σε Ελλάδα και Ε.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη. Στις 29 Μαΐου 2014 η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE) εξέδωσε σχέδιο απόφασης πιστοποίησης του ΔΕΣΦΑ ως ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου και προχώρησε στην κοινοποίηση της απόφασής της προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της λήψεως των απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται εντός του 2014. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα €212 εκατ. Ο Όμιλος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της συμμετοχής του στον ΔΕΣΦΑ για μείωση του δανεισμού και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ Τρίμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Οι προκλήσεις για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης συνεχίστηκαν στο Β’ Τρίμηνο. Στα αδύναμα περιθώρια διύλισης προστέθηκε η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές αργού πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής. Παρόλο το δυσμενές περιβάλλον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενίσχυσαν τις λειτουργικές τους επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι σε όλους τους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται, όπως αντανακλάται στα βελτιωμένα οικονομικά τους μεγέθη.

Το διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, σημείωσε ιστορικό υψηλό βαθμού απασχόλησης, με όλες τις νέες μονάδες να παρουσιάζουν ρεκόρ επιδόσεων, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει επιπλέον ώθηση στη συνεισφορά του διυλιστηρίου στα αποτελέσματα του Ομίλου. Τα προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης αποτέλεσαν τη βάση για την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία σε όλες μας τις δραστηριότητες με σημαντικά οφέλη στο Α’ Εξάμηνο, ενώ ο στόχος οικονομιών €80 εκατ. για το σύνολο του έτους αναμένεται να επιτευχθεί.

Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική μας στρατηγική, προχωρήσαμε με μεγάλη επιτυχία στην πρώτη φάση μιας διαδικασίας διαχείρισης των δανειακών μας υποχρεώσεων, με την έκδοση δυο ομολόγων συνολικού ύψους άνω των €600 εκατ. και την επαναδιαπραγμάτευση του μεγαλύτερου κοινοπρακτικού μας δανείου. Με αυτές τις κινήσεις πετύχαμε τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς και του χρηματοοικονομικού ρίσκου της εταιρείας, με την εξομάλυνση του προφίλ ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων. Τα οφέλη των κινήσεων αυτών θα επηρεάσουν θετικά τα οικονομικά μας αποτελέσματα από το Β’ Εξάμηνο του 2014. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό για τη δέσμευσή και την αποτελεσματικότητά του και τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τους.»

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €9 εκατ. (Β’ Τρίμ. 2013: -€11εκατ.) καθώς η συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας, οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης και ο εξορθολογισμός του κόστους, με τα σταθερά έξοδα εκτός συντήρησης μειωμένα κατά περίπου 17%, αντιστάθμισαν το δυσμενέστερο περιβάλλον διύλισης.

Η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 3,2 εκατ. τόνους, με το ποσοστό των λευκών προϊόντων να ανέρχεται στο 87%.

Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς σημείωσαν αύξηση 2%, βελτιώνοντας τα μερίδια του Ομίλου, ενώ οι εξαγωγές, στα 1,5 εκατ. τόνους, διατηρήθηκαν στο ίδιο υψηλό επίπεδο ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων (50%).

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις στους κλάδους Εμπορίας μέσω πρατηρίων και βιομηχανικών πελατών συνεχίστηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο και η συνεισφορά αεροπορικών καυσίμων ενισχύθηκε περαιτέρω λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης, οδηγώντας τα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €10 εκατ. (+41%).

Μείωση σταθερών εξόδων κατά 8% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2013, με βελτίωση και απλοποίηση οργανωτικών δομών και στις δύο εταιρείες (ΕΚΟ & ΕΚ).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αύξηση 29% στα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA, που διαμορφώθηκαν στα €13 εκατ., λόγω ελέγχου κόστους και ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων των δικτύων πρατηρίων του εξωτερικού και παρά τη μείωση των όγκων πωλήσεων της χονδρικής εμπορίας.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Η ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου και οι βελτιωμένες επιδόσεις και συνέργιες των μονάδων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης οδήγησαν σε αύξηση της κερδοφορίας κατά 26%, με τα EBITDA να ανέρχονται στα €19 εκατ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €5 εκατ. (Β’ Τρίμ. 2013: €9 εκατ.), λόγω μειωμένης ζήτησης από ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €13 εκατ. (+21% έναντι Β’ Τριμ. 2013).

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ.

    Β’ τρίμηνο
    2013

   Β΄ τρίμηνο
   2014

% Δ

 

    Α’ εξάμηνο     2013

      Α’ εξάμηνο
      2014  

% Δ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

 

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

3.513

3.186

-9%

 

6.385

5.977

-6%

Πωλήσεις

2.556

2.385

-7%

 

4.797

4.462

-7%

EBITDA

-23

53

-

 

-35

78

-

Συγκρίσιμο EBITDA 1

21

49

133%

 

59

100

68%

Καθαρά Κέρδη

-95

-50

-

 

-173

-88

-

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1

-62

-53

-

 

-83

-72

-

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

 

 

 

 

4.101

3.751

-9%

Καθαρός Δανεισμός

 

 

 

 

1.802

1.625

-10%

Δανειακή Μόχλευση

 

 

 

 

44%

43%

 

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Β. Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ.:     210-6302399

Email:   [email protected]                                                            

 

E. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ.:     210-6302241

Email:   [email protected]

 

Γ. Στανίτσας, Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου

Τηλ.:     210-6302197

Email:      [email protected]