Συμμετοχή κ. Π. Δαβέρου στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την ΕΛΤΕ

Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη της αγοράς με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολυετή προϋπηρεσία, τα οποία θα ενισχύσουν το έργο της, αποφάσισε να συγκροτήσει η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Γνωστικό αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα Ελεγκτικής, Λογιστικής και Φορολογίας, προκειμένου να υποστηρίξει περαιτέρω το έργο της ΕΛΤΕ στους τομείς της καθημερινής λειτουργίας της. 

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ανακοινώθηκε η σύνθεση των μελών της νέας Επιτροπής στην οποία συμμετέχει ο κ. Παναγιώτης Δαβέρος, Ανώτερος Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Ομίλου HELLENiQ ENERGY.  

Η ΕΛΤΕ είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. Αποστολή της είναι, η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού και, ως οιονεί σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, εισηγείται τη θέσπιση Λογιστικών Προτύπων για την Ελληνική επικράτεια.