Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

        
                                                                                                 
 

                      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και η θυγατρική της ΕΚΟ ΑΒΕΕ προκηρύσσουν διαγωνισμό για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών τους.
Καλεί προς τούτο τις ενδιαφερόμενες Διαφημιστικές Εταιρείες να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στην Α’ φάση προεπιλογής του διαγωνισμού, με τα ακόλουθα στοιχεία, που θα αποτελέσουν και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν:
 
α) Γενική εικόνα της Διαφημιστικής Εταιρείας, για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, με σύντομο ιστορικό.
 
β) Δείγματα δημιουργικών εργασιών των 3 τελευταίων ετών και πελατολόγιο.
 
γ) Τζίρος και κέρδη των ετών 2004, 2005 και 2006. Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος αθροιστικός τζίρος των τριών αυτών ετών θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. Ευρώ.
 
δ) Υπεύθυνη δήλωση της Διαφημιστικής Εταιρείας, ότι στο πελατολόγιο της, ή άλλης συνδεδεμένης με αυτήν μετοχικά, δεν συμπεριλαμβάνεται Εταιρεία –Πελάτης, καθοιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστική προς τις Εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
 
ε) Βραβεύσεις ή τιμητικές διακρίσεις που τυχόν έχουν επιτευχθεί θα ληφθούν υπόψη.
 
στ) Αντίγραφο πιστοποιητικού, που να αποδεικνύει ότι η Διαφημιστική Εταιρεία είναι μέλος της ΕΔΕΕ.
 
Οι φάκελοι συμμετοχής πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθούν στις 18/06/2007, μεταξύ 10:00 και 14:00 στη διεύθυνση:
 
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τ.Κ. 115 27, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 13ος ΟΡΟΦΟΣ, Γραμματεία Διεύθυνσης Προμηθειών, με την ένδειξη «Φάκελος Συμμετοχής στη Διαδικασία Προεπιλογής Διαφημιστικής Εταιρείας για τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.»
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι συμμετοχής ή συμπληρωματικά στοιχεία εκτός εάν αυτά ζητηθούν διευκρινιστικά από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ή/και την ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
 
Πληροφορίες:
κ. Ο. Σουλάκη, τηλ: 210-55.39.293,  e-mail: [email protected]
κ. Κ. Κουγιουμτζής, τηλ: 210-77.25.317, e-mail: [email protected]