Προκήρυξη πρόσληψης Πτυχιούχων Θετικών Επιστημών

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις κεντρικές υπηρεσίες του στον Νομό Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει :

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΩΔ : ΘΕΚ)

Απαραίτητα Προσόντα:   
 • Πτυχίο θετικών επιστημών  της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε Εταιρεία Πετρελαιοειδών.
 • Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της  Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή Certificate of Proficiency in English).
 • Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως στον τομέα της ναυτιλίας ή επί ενεργειακών θεμάτων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
 • Ηλικία έως 33 ετών

  Για όλες τις θέσεις εργασίας η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

  Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω κατά περίπτωση προϋποθέσεις καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].  

  Εναλλακτικά το έντυπο αίτησης πρόσληψης  μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
Τ.Κ. 193 00  Ασπρόπυργος
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης ΘΕΚ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2009.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.