Προκήρυξη πρόσληψης Πτυχ. Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, επιθυμεί να προσλάβει :
 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ:  ΚΩΔ.  ΜΔΝ
 
Απαραίτητα Προσόντα:   
  • Πτυχίο τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών ή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος  της αλλοδαπής.
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε βιομηχανία (κατά προτίμηση σε χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών), στον τομέα συμπεριφοράς υλικών σε διαβρωτικό περιβάλλον.
  • Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της  Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
  • Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα:
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
  • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
  • Ηλικία έως 35 ετών.
Για όλες τις θέσεις εργασίας η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 
Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης  μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στη διεύθυνση:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
Τ.Κ. 193 00  Ασπρόπυργος
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως Κωδικό Θέσης ΜΔΝ
 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2009.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.