Προκήρυξη πρόσληψης Μηχανικών

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα αλλά  και στις κεντρικές υπηρεσίες του στο Νομό Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει :

1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας και για τις κεντρικές υπηρεσίες : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  ΧΜΝ1
Απαραίτητα Προσόντα:   
 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Μέλος του ΤΕΕ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε βαριά χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

  Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

  Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
 • Ηλικία έως 35 ετών.

2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας και για τις κεντρικές υπηρεσίες : ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  ΧΜΝ2
Απαραίτητα Προσόντα:   
 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος  της αλλοδαπής.
 • Μέλος του ΤΕΕ.
 • Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

  Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

  Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
 • Ηλικία έως 28 ετών.

3. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  ΜΜΝ
Απαραίτητα Προσόντα:   
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Μέλος του ΤΕΕ.
 • Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

  Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία έως 2 έτη, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε βιομηχανία (κατά προτίμηση σε χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

  Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
 • Ηλικία έως 32 ετών.

4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  ΗΜΝ
Απαραίτητα Προσόντα:   
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος  της αλλοδαπής.
 • Μέλος του ΤΕΕ.
 • Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της  Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

  Επιθυμητά Προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία έως 2 έτη, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε βιομηχανία (κατά προτίμηση σε χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

  Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
 • Ηλικία έως 32 ετών.

Για όλες τις θέσεις εργασίας η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων  και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους,  στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
Τ.Κ. 193 00  Ασπρόπυργος
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2009.
 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν έναν  και μόνο κωδικό θέσης.
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.