Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και Μητρικής

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ομίλου

2024

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Μητρικής (έως Δεκέμβριο 2021)

2021

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ομίλου & Μητρικής (έως Δεκέμβριο 2021)

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία