Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και Μητρικής

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ομίλου

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Μητρικής (έως Δεκέμβριο 2021)

2021

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ομίλου & Μητρικής (έως Δεκέμβριο 2021)

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία