Helleniq Energy Strategy
Η Στρατηγική μας

Vision 2025

Το Vision 2025 είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο αποτυπώνει τον ολικό μετασχηματισμό μας και εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, την ανάπτυξη νέων, πιο καθαρών μορφών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αποτελεί το όχημα για την αναβαθμισμένη λειτουργία μας και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από την ενεργειακή μετάβαση.

Πιστοί στο Vision 2025, οδεύουμε ταχέως προς τον στόχο μας, τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης στη «Νέα Ενέργεια» και μετασχηματιζόμαστε, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Image
target
Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για το ESG και των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Image
strategy
Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων
Image
governance
Αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης
Image
structure
Καθιέρωση κατάλληλης εταιρικής δομής
Image
identity
Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας

Image
Helleniq Energy best practices
Ενσωματώνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στην επιχειρηματική στρατηγική μας

Βιωσιμότητα

Έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη διάχυση των στόχων της Ατζέντας 2030 και με στοχευμένες δράσεις συμμετέχουμε ενεργά για την επίτευξή τους.


PV Kozani

Ένα έργο ορόσημο για τον Ενεργειακό Μετασχηματισμό

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην περιοχή της Κοζάνης, που αποτελεί έργο πνοής για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και σηματοδοτεί την ταχεία μετάβαση του Ομίλου σε νέες πιο «καθαρές» μορφές ενέργειας, εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2022, από την Διοίκηση του Ομίλου και τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.Οι άνθρωποί μας

Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.


Helleniq Energy Social Responsibility

Εταιρική
Υπευθυνότητα

Δημιουργούμε και διανέμουμε αξία στην οικονομία και την κοινωνία υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, και διερευνούμε νέους τρόπους για τη μεγιστοποίηση της, μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών μας, των θέσεων εργασίας και των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που αναλαμβάνουμε. Η συνολική συμβολή μας στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας, αλλά και των χωρών που δραστηριοποιούμαστε, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά μας.


Εταιρική Διακυβέρνηση

Εφαρμόζουμε ένα δομημένο και επαρκές σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετώντας πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης, κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και η υγιής επικοινωνία με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η HELLENiQ ENERGY είναι άμεσα ή έμμεσα ο μοναδικός ή ο πλειοψηφών μέτοχος των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, με άσκηση διοίκησης. Κάθε εταιρεία διαθέτει το δικό της διοικητικό συμβούλιο και σχήμα διοίκησης, αλλά τα επενδυτικά προγράμματα, η χρηματοοικονομική διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί ελέγχονται κεντρικά από υπηρεσίες της μητρικής. Οι θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη μητρική τα αποτελέσματα τους.